×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.

قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین ردصلاحیت شده در انتخابات مختلف


آئین نامه اجرائی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی -مصوب 1378


نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق


ماده 44آئین نامه اجرائی موضوع مواد 1 و2 و3 قانون اصلاح وحذف موادی ازقانون ثبت اسنادواملاک


اصلاحیه آئین نامه قانون اصلاح مواد1 و2 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 1371 1 19


تبصره الحاقی به ماده سه آیین نامه قانون ثبت


مصوبه شورای عالی اداری در مورد اصلاح سیستم ها و روش انجام کار در دستگاههای اجرائی


مصوبه شورای عالی اداری درخصوص اصلاح اساسنامه سازمان گسترش خدمات بازرگانی


تصویبنامه راجع به کمکهای اشخاص حقیقی وحقوقی به صندوق حمایت از تحقیقات وتوسعه صنایع الکترونیک


اصلاح ماده (11)آیین نامه اجرایی قانون فعالیت احزاب جمعیتهاو انجمنهای سیاسی وصنفی وانجمنهای اسلامی یااقلیتهای دینی شناخته شده مصوب 1361


اصلاح تصویبنامه شماره 43172مورخ 1378 8 10


آئین نامه اجرائی موضوع ماده (15) قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری


قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی


مصوبه شورای عالی اداری در مورد ادغام سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران


قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی موضوع ماده ( 71 ) قانون محاسبات عمومی کشور


اضافه شدن افرادی به ترکیب شورای تحول اداری وزارت آموزش و پرورش


تشکیل ستادبرنامه ریزی تحول اداری استان


آئین نامه اجرائی کنترل ونظارت بهداشتی برسموم وموادشیمیائی


آئین نامه حمل بار و مسافرو مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی موسسات حمل ونقل جاده ای


اصلاح ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز