×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

اصلاحیه تصویبنامه شماره 56387 ت 19731ه مورخ 1378 7 17


اصلاح آیین نامه مربوط به شرایط وطرز استفاده ازخانه های سازمانی


تمدیدمهلت اجرایی مصوبه واگذاری بخشی ازفعالیتهای اجرایی دستگاه دولتی به بخشهای غیردولتی


قانون اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی وتعدادنمایندگان آنها


اصلاح آئین نامه اجرائی تبصره (3) قانون بودجه سال 1377کل کشور


اصلاحیه اساسنامه صندوق حمایت ازتحقیقات وتوسعه صنایع الکترونیک


قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی


قانون راجع به تعطیل روزملی شدن صنعت نفت


قانون تمدیدمدت مواداصلاحی (147)و(148) قانون ثبت اسنادواملاک کشور


قانون تفسیرقانون تسریع دربرقی کردن موتورچاههای کشاورزی مصوب 1378 3 19 و بند(ج )تبصره (27)قانون بودجه سال 1378کل کشور


تصویبنامه درخصوص الحاق تبصره 2به ماده 3آیین نامه اجرایی چگونگی یک مرحله ای نمودن آزمون سراسری ونحوه ورودبه دوره پیش دانشگاهی


ضوابط پذیرش سرمایه گذاری خارجی تحت پوشش قانون جذب وحمایت سرمایه های خارجی


اصلاح ماده (8)آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه


اصلاح بندیک اصلاحیه آیین نامه اجرایی تبصره 27قانون برنامه 5ساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه درخصوص الحاق یک تبصره به ماده 5اساسنامه شرکت توسعه نیشکروصنایع جانبی


اصلاحیه فهرست آفات وبیماریهای عمومی وقرنطینه داخلی وهمگانی درسال 1378


قانون الحاق یک جزء به بند الف تبصره (2) قانون بودجه سال 1378کل کشور


تصویبنامه راجع به قیمت خریدتضمینی محصولات زراعی


مصوبه شورایعالی اداری درخصوص امورورزشی


اصلاحیه تصویبنامه شماره 52068 ت 106ک مورخ 1378 8 12