×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری دریائی وسیله اداره مرزبانی


قانون مجازات مرتکبین قاچاق


قانون اعسار


قانون تصدیق انحصار وراثت


قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند


قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند


قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر


قانون تعلیق اجرای مجازات


قانون تعیین تکلیف محکومین به حبس که مبتلا به جنون می شوند


قانون عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی مالزی


اساسنامه صندوق کارآموزی


قانون صندوق عمران مراتع


آئین نامه اجرائی تبصره یک ماده واحده قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران


قانون مواد الحاقی به قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


اساسنامه موسسه تحقیقات منابع طبیعی


آئین نامه اجرائی ماده 44 مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع


قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی


قانون عهدنامه مودت بین دولتین ایران و مالزی


قانون ایمنی راهها و راه آهن


قانون بخشودگی کلیه مطالبات دولت بابت حق مرتع و جرائم چرای دام