×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

انتزاع اقامتگاه طرفین از حوزه قضائی زمان طرح دعوی - تغییر حوزه قضائی در جریان دادرسی


انتقال ملک مورد دعوی در جریان دادرسی به شخص ثالث - تغییر متداعیین در جریان دادرسی


لزوم انتشار حکم راجع به ثبت علائم تجاری در مطبوعات - انتشار حکم وسیله درج در مطبوعات - ابلاغ


مفقود شدن حکم که ابلاغ در آن صورت گرفته و از آن پژوهش خواسته شده - ابلاغ حکم در صورت تعدد محکوم علیهم


اعلام تعهد کننده ابلاغ مبنی بر مسافرت محکوم علیه


ابلاغ قرارهای اعدادی وسیله درج آگهی در مطبوعات


ابلاغ حکم وسیله درج آگهی درروزنامه - عدم نسخ ماده 53 قانون تسریع محاکمات


ابلاغ در مورد قیم مجهول المکان که درخواست عزل او شده


ابلاغ اظهارنامه وسیله پست سفارشی


ابلاغ اوراق قضائی که به زبان غیرفارسی است


گزارش مراجع انتظامی مبنی بر ابلاغ اخطاریه ای که دردسترس نیست - ابلاغ


ضرورت اعاده نسخه دوم اعلامیه ای که به در اقامتگاه خوانده الصاق میشود - ابلاغ


ضرورت تعیین سمت گیرنده اخطاریه خواهان


تغییر خواسته در جلسه اول دادرسی اختصاری


بهای خواسته در دعوی اعتراض به حدود یا حقوق ارتفاقی ثبتی


بهای خواسته در دعوی تعدیل مال الاجاره


بهای خواسته در دعوی فک رهن


بهای خواسته در دعوی برائت از پرداخت وجه الکفاله


بهای خواسته در دعوی خلع ید غاصبانه یا استیجاری یاامانی


بهای خواسته در دعوی ابطال سند