×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

رددادخواست بلحاظ عدم رفع نقص - عدم پرداخت بهای برگهای دادخواست


مرجع صدور قرار رد دادخواست ناقص در موردیکه دادخواست پژوهشی بدفتر دادگاه دیگری داده شده است - در دادخواست بمناسبت عدم رفع نقص


آیادادگاه میتواندبجای دفتربصدورقراررددادخواست مبادرت کند؟ - رد دادخواست بلحاظ عدم رفع نقص


طرح دعاوی متعدد که منشاء آنها مختلف است در یک دادخواست و معلوم شدن این نقص در جلسه رسیدگی - نقص دادخواست


عدم توجه دفتر به نقص دادخواست و معلوم شدن نقص در جلسه رسیدگی دادگاه - نقص دادخواست


فوت خواهان پیش از ابلاغ اخطار رفع نقص - نقص دادخواست


در صورت تعطیل یا بسته بودن دفتر و عدم امکان رفع نقص در موعد قانونی آیامیتوان درخارج ازآن برفع نقص مبادرت نمود؟ - نقص دادخواست


لزوم تعدد نسخ اوراق پیوست دادخواست - نقص دادخواست


شمول مرور زمان دردادخواست اعتراض برثبت - نقص دادخواست


افراز ملک مورد وثیقه یا رهن


دعاوی مالی و غیرمالی - هزینه دادخواست - مطالبه سهم الارث


دعاوی مالی و غیرمالی - هزینه دادرسی - تقسیم ماترک - مطالبه سهم الارث


طریق اثبات وراثت - افراز - تقسیم ترکه


ارث - اختلاف در وجود رابطه زوجیت - مطالبه سهم الارث


تکلیف امضاء دادنامه هائی که قاضی صادر کننده آنها تغییر سمت داده است


تغییر عنوان دادگاه مدنی بدادگاه کیفری درجریان رسیدگی - تبدیل شعبه مدنی به شعبه کیفری و تکلیف پرونده های مدنی سابق در آن شعبه


حکم غیابی - عدم حضور خوانده در جلسات دادرسی اختصاری


حکم غیابی - ندادن پاسخ کتبی


رسیدگی - رسیدگی با عدم حضور طرفین - رسیدگی در صورت ارجاع پرونده از شعبه ای به شعبه دیگر


رسیدگی در جلسه ای که وقت آن به خوانده ابلاغ شده و اوپس از رویت وکیل معرفی کرده است