×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

رسیدگی - رسیدگی و صدور حکم پس ازاجرای نیابت قضائی واعاده پرونده


ازدواج زنی که قیم فرزندان صغیر خود میباشد - عزل قیم - حجر و قیمومت


اصل بقای دین - تبدیل تعهد( بند2 ماده 292 ق 0م 0) - حق الوکاله


میزان دستمزد وکیل


موردی که با وجود وصی نصب قیم برای صغیر لازم است - حجر وقیمومت


در صورت فوت پدر فرضی و با احراز زنده نبودن پدر میتوان برای صغیر قیم تعیین کرد؟


دعوی زن علیه شوهر مقیم خارج از کشور - صدور اجرائیه علیه شوهر مقیم خارج از کشور - اجرای اجرائیه در خارج از کشور


اجرای حکم تمکین


ترتیب رسیدگی پژوهشی در مورد تصمیمات دادگاه حمایت خانواده


رجوع مذکور در تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده منحصر بمواردیست که طلاق بموجب قانون قابل رجوع باشد


گواهی عدم امکان سازش - ماده 1133 ق م و قانون حمایت خانواده - نسخ ضمنی ماده 1133 ق م


داوری در دادگاه حمایت خانواده - انتخاب داور از بین قضات در دادگاه حمایت خانواده


عدم تعقیب در دعاوی خانوادگی - عدم حضور در دعاوی خانوادگی


اجازه رسیدگی فوری در دادگاه حمایت خانواده


در دادخواست راجع بدعوی خانوادگی مانند سایردعاوی مدنی بایدمحل اقامت خواهان وخوانده معلوم باشدتادفتردادگاه بتوانداخطاریه های مربوط را برای ابلاغ بفرستد


صلاحیت نسبی در دعاوی خانوادگی


اختلاف در اصل نکاح و طلاق - صلاحیت دادگاه شرع و قانون اخیر حمایت خانواده


اهلیت در دعاوی زناشوئی وسن زوجه


سن ازدواج - معافیت از شرط سن ازدواج - مرجع اعطای معافیت از شرط سن ازدواج


ورشکستگی - وصول عشریه اجرائی از مال محکوم علیه ورشکسته - اجرای قرار تامین خواسته علیه ورشکسته بنفع چند نفر از بستانکاران 4 - اجرای حکم به نفع چند نفر از بستانگاران ورشکسته