×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

ورشکستگی حق الزحمه مدیر تصفیه و عضو ناظر


هزینه های تصفیه امور ورشکستگی درمورد مال مورد وثیقه غیر - تصفیه امورورشکستگی


اقامه دعوی اداره تصفیه بر علیه شرکا ضامن شرکت تضامنی ورشکسته - ورشکستگی شرکت تضامنی - ورشکستگی


تاریخ ممنوعیت ورشکسته ازمداخله در دارائی خود - شرکت تاجریکه درخواست توقف اوشده درکمیسیونهای مالیاتی - ورشکستگی


حیف و میل اموال ورشکسته وسیله مدیر و ناظر - حکم رفع ورشکستگی - قرارداد ارفاقی


قابلیت پژوهشخواهی حکم به تصدیق قرارداد ارفاقی - ورشکستگی


معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم توقف - تکلیف اداره تصفیه درمورد معاملات ورشکسته بعدازحکم توقف


منع فروش اموال غیرمنقول ورشکسته پیش ازقطعیت حکم ورشکستگی


حساب جاری مشترک در بانک - فوت یکی از شرکاء حساب جاری


مطالبه وجه چک از ظهرنویس بدون ارسال واخواست - چک


قرار تامین خواسته در دعاوی راجع به سفته - سفته


میراث زوجه از اعیان ومنافع ترکه - مالکیت خواهان و استیفاء منافع خوانده - استحصاب بقای دین - اجرت المثل


آئین نامه اجرائی بند(الف ) ماده (50) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تغییر خواسته ازپرداخت از اجرت المثل به اجاره بها - اجرت المثل


مفهوم حق و دعوی - تقاضای تقسیم - منع دعوت شریکانی که خوانده دعوی نیستند - لزوم رسیدگی به دعوی افراز با حضور تمام شریکان - قرار رد دعوی پژوهش - موعد درخواست جلب ثالث در مرحله پژوهش - قیاس بر مبنای شباهت بیشتر


صلاحیت دادگاه بخش - اعتبار ماده 22 ق 0ث 0 در مالکیت - تملک شهرداری به استناد قانون توسعه معابر1320 - اعتبار امرقضاوت شده (بند4 ماده 198 ق 0آ0د0م 0) - افراز - مالکیت


اثر حجر - ورود ثالث - ادعای ضرری بودن افراز - افراز


قرار تقسیط - اعسار


قرار تقسیط به استناد اعسار مدیون - اعسار از هزینه دادرسی - اعسار


اعتراض به ثبت مالکیت - مرور زمان - لزوم اثبات مالکیت معترض - عدم پذیرش صلحنامه عادی - مفهوم اشاعه و انتشارسهام در شش دانگ ملک