×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.

اعتراض به ثبت مالکیت - اثر نسبی سند و قرارداد - اثرگواهی نماینده اداره ثبت


اعتراض به ثبت - اعتبار و اثر نسبی سند (ماده 1290ق 0م 0) تامین دلیل و اثبات مالکیت (ماده 323ق 0آ0د0م 0) احیای زمین (ماده 140ق 0م 0) اثر نسبی حکم - معاینه محل و اثبات مالکیت


اعتراض به ثبت - اثر نسبی قراردادها (مواد219و231ق 0م 0) - اثر نسبی احکام (بند4 ماده 198 ق 0آ0د0م 0 ) معاینه محل و اثبات مالکیت - عدم پذیرش دلیل خارج از دادخواست (بند6 ماده 73ق 0آ0د0م 0)


اعتراض به ثبت - منع تملک اموال عمومی و دولتی - حکومت ق م بر وقایع پیش از آن - اثر نسبی قراردادها


اعتبار امر قضاوت شده - اتحاد دعوی و سبب حکم - اعتبار امر قضاوت شده برای حکم دادگاه اختصاصی و استثنایی - قرار رد دعوی


حق الوکاله - اصل بقای دین - تبدیل تعهد( بند2 ماده 292 ق 0م 0)


حق الوکاله - میزان دستمزد وکیل


حق بهره برداری از معدن


حق تالیف - تهاتر - صدور و اجرای حواله - تهاتر قهری - خسارات متقابل


حق عبور - رد دعو ی به سبب نداشتن سمت (بند3 ماده 198ق 0آ0د0م ) - تعارض اسناد مالکیت - کوچه بن بست و اختصاصی


حق ارتفاق - حق عبور


حق ارتفاق - حق عبور - رجوع از اذن (ماده 98ق 0م 0) ارتفاق ملازم باحریم


منع کلیه تصرفات مضر به حال حریم


انعقاد قرارداد - توافق در میزان اجاره بها


اثبات دعوای اتلاف ومسئولیت امین - حکم بر خلاف خواسته - ارکان مسئولیت امین


ابطال پروانه کسب - اثبات اجاره - اماره تصرف واقرار به مالکیت سابق مدعی


وصایت - دعوی بر یکی از اوصیاء - ابطال اجرائیه


ابطال اجرائیه - تخلیه


ابطال اجرائیه - تخلیه


تخلیه - انکار اصالت سندرسمی - مفهوم تحویل و دلالت بر تخلیه