×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

اشکالات وارده به پاره ای ازمواد آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج واوقاف وامور خیریه


اشکال وارده به ماده (10)آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب واراضی موقوفه ازحیث عدم انطباق باقانون مذکور و محدود نمودن دامنه آن


اشکالات وارده به بند (ب ) ماده (2) و نیز ماده (10) آئین نامه قانون ابطال فروش رقبات آب واراضی موقوفه


معافیت سازمانهای دولتی ازپرداخت نیم عشراجرایی مربوط به اموال مصادره ای


اختلاف وزارت دفاع وبانک صادرات راجع به مطالبه هزینه های دادرسی مصروفه درآمریکا توسط بانک صادرات درارتباط باضمانتنامه بانکی صادره نسبت به قراردادفیمابین سازمان ارتباطات والکترونیک وشرکت تاچ راس


مرجع صالح صدور پروانه کسب


مرجع تصویب آیین نامه های مواد (32 و 58 و80) قانون نظام صنفی مصوب 1359 شورای انقلاب باتوجه به تبصره الحاقی به ماده (54) قانون مذکور (به موجب ماده 23 قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 1368


نظام صنفی - حق کسب وپیشه وتجارت (سرقفلی )


مرجع صدورشناسنامه درخارج ازکشور


طرح اختلافات مربوط به قراردادهای دستگاههای دولتی بااطراف داخلی دردادگاهها،درمواردی که درقراردادهای مذکورارجاع به داوری پیش بینی شده است


اعتراض ثالث


تمبر واخواست نامه - سفته - واخواست نامه


مراد از حقوق و مزایای مذکور در ماده 90 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی حقوق و مزایای کارمند قبل از وضع کسورقانونی ازقبیل مالیات و بازنشستگی و غیره است


برای توقیف اجراء حکم دادن تامین معادل ارزش واقعی محکوم به ، که عین معین و قابل توقیف نباشد لازمست


ازدیاد خواسته - اشکال مطالبه حقوق ایجاد شده درجریان دادرسی


ابطال اجرائیه هیات تعدیل - مالکیت اعتبار امر قضاوت شده اثبات انتقال املاک باسند عادی ( مواد 46 و 48 ق 0ث 0 )


ابطال اجرائیه دادگاه - اجرای رای داوری - دعوای متقابل


تخلیه مورد اجاره مشمول آئین نامه تعدیل مال الاجاره مصوب 1324 و مبنای صدور گواهی شهرداری


تخلیه مورد اجاره مشمول آئین نامه تعدیل مال الاجاره مصوب 1324 و شرط صلاحیت دادگاه و حکومت ق م


تخلیه مورد اجاره مشمول آئین نامه تعدیل مال الاجاره مصوب 1324