×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.

شرط مندرج درسند بااین مضمون که اگراقساط ماهیانه در سررسید پرداخته نشود، مالک حق خواهد داشت گروگان را به فروش رسانیده تا تمام طلب خود راوصول نماید،معتبراست و قابلیت صدوراجرائیه رادارد


ورقه اجرائیه را فقط نسبت به موضوعاتی باید صادر کرد که در سند رسمی منجزا قید شده باشد


درمطالبه ضمانتنامه بانکی فقط بانک ضامن طرف دعوی قرارمیگیرد


در صورتیکه بایع با تمایل خود قبل از اخذ ثمن مبیع رابه مشتری تسلیم نموده باشد حق استرداد آنرا نخواهد داشت


اگرمورد اجاره مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1376 باشد با تقاضای موجروبه دستوردادگاه تخلیه میشودوموجرقبل ازتخلیه بایستی ودیعه را به صندوق دادگستری تودیع نماید


دادگاه ضمن صدورحکم محکومیت خوانده ، مستثنیات دین را مورد توجه قرارمیدهد


درصورت عدم فسخ قرارداد ، تخلیه مورد اجاره زمانی ممکن است که مدت آن منقضی شده باشد


دادگاه ضمن صدورحکم محکومیت خوانده ، مستثنیات دین را مورد توجه قرارمیدهد


تقاضای تعدیل اجاره بها فرع براثبات رابطه استیجاری است


دادگاه باجلب نظرکارشناس حکم برالزام موجر به تعمیر اساسی مورد اجاره صادرمینمایدو مستاجرمیتواندتاشش ماه هزینه های انجام شده رابه حساب موجرمنظورنماید


درصورتیکه خواهان درمهلت مقرردستمزدکارشناس راپرداخت نکنددادگاه قرارابطال دادخواست راصادرمینماید


تاثیر دادنامه شماره 67 41 مورخ 26 9 1369 دیوان عدالت اداری در نحوه اجرای بند(5) ماده (36) آئین نامه اجرائی قانون شهری


حد نصاب واگذاری زمین در اجرای ماده (7 ) قانون زمین شهری به مالکینی که در اجرای ماده (147)اصلاحی قانون ثبت ، زمین متعلقه شان به سایر اشخاص واگذار و سند رسمی نسبت به آن تنظیم شده است


ایراد تبصره (1) ماده (8) آئین نامه اجرائی قانون واگذاری زمینهای بایر ودایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت دراختیار کشاورزان قرار گرفته است


شمول تصویب نامه راجع به واگذاری زمین به نمایندگان مجلس شورای اسلامی


شمول قانون واگذاری زمینهای دایروبایرکه بعداز انقلاب بصورت کشت موقت دراختیارکشاورزان قرارگرفته است به اراضی وقف خاص


مغایرت قانونی مواد(3و5) آئین نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن


لزوم حضورنماینده واقف درشورایعالی انستیتوپاستورایران


شمول قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب بصورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است به موقوفات خاص


امکان تشکیل کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با توجه به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون جنگلها ومراتع