×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

ممانعت از حق - ایجاد مزاحمت


استناد دادگاه به قانون اشد موخر ، مغایر قانون بوده و درخواست اعاده دادرسی دادستان کل کشور در این مورد پذیرفته میشود


درسرقت مالی که دراختیارفرد نظامی میباشد اگرنظامی تعدی وتفریط ننموده باشد ضامن نبوده وبعنوان سهل انگاری درانجام وظیفه قابل تعقیب نمیباشد


در کلیه مواردی که قانونا ارش منظور گردیده دادگاه مکلف است باجلب نظر کارشناس نسبت به تعیین ارش اقدام نماید ودادگاه راسا مجازبه تعیین ارش نیست


خیانت در امانت


پزشکی قانونی نقص ناشی از شکستگی ستون فقران شاکی راپانزده درصد تعیین نموده و باتذکر قاضی اجرای احکام ، قاضی صادر کننده رای در خصوص وقوع اشتباه در میزان دیه تذکر را پذیرفته لذاموردازموارد اعاده دادرسی است


شاکی خصوصی از حکم برائت متهم نمیتواند تقاضای تجدیدنظر موضوع ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب را بنماید


صرفنظرازاینکه دادگاه در تعیین ارش نظر خبره کارشناس را بایستی اخذ نماید اساسا چون در مورد فلج انگشتان دست و جرح وارده دیات معینی ذکر گردیده لذا تعیین ارش درچنین مواردی بیمورد است


درادعای مربوط به خودکشی بایدبررسی شودکه چگونه متوفیه حلقه طناب رابه گردن خودانداخته و خود را رها نموده که تازمین 50 سانتی متر فاصله داشته است


درصورت احراز مجعولیت مستند ، دادگاه ملزم است نسبت به امحاء یا اصلاح قسمتهای مجعول مستند اظهارنظر نماید و رسیدگی به موضوع جعل بر اساس فتوکپی یا نسخه کاربنی ابرازی موجه و قانونی نمی باشد


اگر بعد از معامله امتیاز تاکسی تلفنی ، این امتیاز توسط مقامات ذیصلاح لغو گردد این اقدام کلاهبرداری تلقی نمیشود


سرقت ، تهیه مشروبات الکلی ، شرب خمر، عمل منافی عفت


دادگاه فقط می تواند مجازاتهای تعزیری و یابازدارنده راتخفیف دهد یا تبدیل به مجازات دیگری نماید نه حد شرعی


چون محتویات پرونده دلالتی بر بزهکاری محکوم علیه نداشته ویقینی بر بزهکاری وی حاصل نمی گردد لذا حکم صادره نقض میشود


محکوم علیه در مقام شکایت به ریاست داگستری مطالبی رامطرح نموده بدون اینکه سوءنیت و قصد تشویش اذهان عمومی را داشته باشد لذا محکومیت نامبرده به تحمل حبس درموردنشراکاذیب وجاهت قانونی ندارد


تشدید مجازات در دادگاه تجدیدنظر خلاف قانون است


گزارش و ادعای متهم دلالت داردکه مصدوم وسایل ایمنی در اختیار داشته واستفاده نکرده است 0 علیهذا محکومیت آقای 000 به تنهایی به لحاظ عدم رعایت مقررات ایمنی صحیح نیست


سهل انگاری در انجام عمل جراحی


چنانچه در مورد اعلام جرمی که شده قرار منع پیگرد یا حکم برائت صادر نشده باشد، بزه افترا، یا نشراکاذیب محقق نمیشود


خیانت درامانت (موضوع چک )