×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

فروش مال مشاع با سندعادی به شخصی و سپس فروش آن با سند رسمی به شخصی دیگر ، از مصادیق معامله معارض موضوع ماده 117 قانون ثبت است


کسانی که عدالت شرعی آنها محرز نباشد شهادتشان پذیرفته نمی شود واظهاری از روی حدس و گمان صادر شده است نمی تواند مناط اعتبار باشد


مرجع تجدیدنظرنمی تواند مجازات تعزیری مقرر درحکم بدوی راتشدید نماید


دادگاه عمومی ملزم است برابر نظریه و استدلال رای اصراری شعب دیوانعالی کشوراتخاذ تصمیم و تبعیت نماید ودرغیراینصورت ازموارد تجدیدنظرخواهی است


قتل غیرعمد (رانندگی ) درخواست دیه از بیت المال


دراتهام خودداری از انجام وظیفه مامورنظامی دادگاه طبق مقررات عمل نموده واعمال ماده 31 موردندارد


متصرف عدوان محکوم به رفع تصرف وپرداخت جزای نقدی شده ودادگاه ادعای حجر وی راقبول ننموده است


درموردادعای شاکی برای اثبات سابقه تصرف خودردرگارگاه تولیدی ، دادگاه بایداستعلام های لازم راازمراجع قانونی واداری بعمل آورد


اگرمتصرف عدوان در فاصله زمانی صدورحکم بدوی تاصدورحکم تجدیدنظر که از وی رفع تصرف شده بود ملک را مجددا به تصرف خود درآورد در اینصورت موضوع مشمول ماده 136 قانون تعزیرات نیست


در صورت مخدوش بودن چک حکم برمحکومیت متهم به عنوان صدورچک بلامحل قانونی نیست


درجرم انتقال مال غیر، حکم دادگاه به حبس متهم تا زمان مسترد شدن مال غیر برخلاف مقررات است زیرا در چنین صورتی مجازات کلاهبرداری بایداعمال شود


ارسال نامه از جانب یکی از هموطنان به محضر رهبر معظم انقلاب که نهایتا ممکن است ناشی از برخی روشها و برخوردهای برخی نهادها با وی و دیگران باشد جرم تلقی نمی گردد


در جرائم عمدی متعدد تعلیق مجازات جایزنیست


کمدی که سیم پیچ ها ازدرون آن پیدا شده فاقد قفل وباز بوده است و لذا محکومیت به جرم شروع به سرقت قانونی نیست


در جرائم رانندگی صدور رای به محکومیت متهم به تحمل چهارماه حبس تعزیری قانونی نیست


توجه به محتویات پرونده حکایت ازصحت اتهام خیانت درامانت و فروش مال غیر دارد بنابراین حکم معترض عنه نقض می گردد


با توجه به محتویات پرونده دلایل کافی بر وجود رابطه نامشروع بین معترض و خانم وجودندارد


قتل عمد


اگرقتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول صورت گرفته باشد در اینصورت محکومیت به قصاص جایز نیست


چون متهم شریک شاکی بوده ، و کلید انبار هم در دست او بوده ،اتهام او عنوان سرقت ندارد، بلکه به فرض انتساب بزه واحراز آن خیانت در امانت است