×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

با توجه به عدم رعایت نظامات قانونی و عدم بررسی نسبت به رعایت امور پزشکی با اعمال ماده 31 موافقت می شود


اگرمتهم قصد کشتن و قصد تیراندازی به مقتول را نداشته بلکه بر اثر اشتباه در محاسبه و غفلت به ناگاه تیری ازاسلحه وی رها شده باشدکه خواسته متهم نبوده است دراینصورت قتل از مصادیق قتل شبه عمدی است


درجرم تخریب زمین زراعتی دادگاه تجدیدنظرمجازنمیباشدبدون دلیل حکم محکومیت متهم رافسخ نماید


زانیه درزنای غیرمحصنه مستحق ارش البکاره است هرچندکه عمل زنا بارضایت وی باشد وصدورحکم بربرائت زانی که بدون توجه به دلائل موجود درپرونده صورت گرفته باشد غیرقانونی است


اتهام رابطه نامشروع بایدمستندبه دلیل بوده وتحمل کیفر برمبنای ادعای شاکی و بدون دلیل بر خلاف موازین و مقررات می باشد


رقصیدن چندین نفر زن و مرد که علقه زوجیت بین آنها وجود نداشته منطبق با ماده 101 قانون تعزیرات بوده ومحکومیت به اتهام دعوت به فساد فاقد وجهه قانونی است - دستگاه ماهواره با متعلقات آن و تعدادی نوار کاست و ویدئو ونیم لیتر مشروب الکلی


دراتهام ایراد صدمه بدنی عمدی وفحاشی و تخریب عمدی اگرحکم مستند ومستدل نباشدازمواردنقض میباشد


تجدیدنظر


تجدیدنظر


اعتراض موثری وارد نیست ورای تجدیدنظرخواسته تائید میشود


در صورتکیه تیراندازی بر خلاف مقررات و ضوابط منتهی به قتل گرددموضوع مشمول مقررات قصاص و دیات میباشد


مستندات پرونده متعارفا بایدعلم آورباشد درغیراینصورت استنادبه علم قاضی قانونی نیست


دادگاهها می توانند حکم اصراری صادر نمایند و اصراری و قابل طرح بودن پرونده درهیات عمومی دیوان عالی کشور، منحصربه مغایرت حکم دادگاه و رای شعبه دیوانعالی کشور نیست


علم قاضی درصورتی معتبراست که مستندات پرونده علم آورباشد


اتهام ارتکاب زنابه عنف مستلزم دلیل است


اگرقرائن ظنیه موجود در پرونده امر کافی برحصول لوث باشددادگاه مراسم قسامه راانجام میدهد


حکم به مجازات قتل عمد با احراز سابقه اختلاف فیمابین متهم و مقتول در مورد زمین کشاورزی و وقوع درگیری بین آنان


مرجع رسیدگی بدرخواست تجدیدنظر محکوم علیه دائر بر محکومیتش به پنج سال حبس باتهام معاونت در ارتکاب قتل عمدی با دادگاه تجدیدنظر استان بوده لذا پرونده مربوطه قابل طرح درهیات عمومی دیوانعالی کشور نمیباشد


اقرار کمتر از چهار بار موجب حد لواط نیست


در موارد نقض حکم به جهت نقص تحقیقات ، رفع نقائص ، تکمیل تحقیقات و صدور حکم جدید بعهده دادگاه صادرکننده حکم منقوض محول میشود