×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

در صورتی که محکوم علیه ازپرداخت هزینه نقل و انتقال خودداری کند محکوم له می تواند هزینه را پرداخت نموده و مجموع آنرا با تقدیم دادخواست ازمحکوم علیه مطالبه نماید


در شرکتهای خصوصی خودشرکت مسئول پرداخت دیون بوده ودرمواردی نیز مدیران شرکت شخصا مسئول هستند


در مواردیکه مالک ملک تجاری ، دارائی ،بنیادها،کمیته امداد امام خمینی (ره ) باشند دعوی اضافه نمودن اجاره بهاء و تخلیه محل درصلاحیت دادگاه عمومی است


بادعای تخلف پیمانکار ازطرف کارفرما درخواست واریزوجه ضمانتنامه قانونی بوده وبانک مکلف است باتوجه به شرایط مندرج درضمانتنامه ها وجه آن رابپردازد


انتقال سرقفلی - فسخ اجاره رسمی - الزام به تنظیم سند رسمی اجاره


قرار رد دعوی تجدیدنظرخواسته که در مقام رسیدگی به ایراد خوانده پرونده وارد ثالث صادرگردیده قطعی است


ابطال قسمتی از ضمانتنامه بانکی واسترداد وجوهی که کارفرما بدون استحقاق آن رادریافت نموده است


استرداد یکدستگاه فنیشر ازطرف کارفرما به استناد تعهد رسمی پیمانکار درمورداستفاده ازاین دستگاه به مدت 5 سال درپروژه های وزارت راه وترابری


مستاجر میتواند تقاضای خلع ید از مورد اجاره را بخواهد بدون اینکه موجر دراین دعوی مداخله داشته و طرف دعوی باشد


در محل کسب و پیشه با تنظیم سند اجاره رسمی موخر، سند عادی اجاره مقدم التنظیم فاقد اعتبار قانونی است و اگر موجر وجهی را بعنوان سرقفلی دریافت ننموده باشد دراینصورت تخلیه مورد اجاره به استناد قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر بلامانع است


اجرای قانون قبل از تشریفات انتشارمجازنیست


کارفرما حق دارد طبق ماده 52 شرایط عمومی پیمان مطالبات خودرااز محل ضمانت نامه های پیمانکاروصول نماید واگرکارفرمابیش ازاستحقاق خوداقدام نماید، ضمانتنامه هانسبت به مازادطلب ابطال میشوند


اگرثابت شودکه تصرفات متصرف در مغازه محل کسب استیجاری است دعوی خلع ید و عدوانی محکوم به رد است


به اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی یا قرارمیگیرد وجهی قابل پرداخت نیست هرچند موقوفه باشد


مهد کودک محل کسب وپیشه محسوب است


این عبارت وصیت نامه که ( هرچقدرزیادآمدصلح نمودم به پسرهای خودبنامهای و ورثه دیگرهیچ گونه حقی ندارند) صلح محسوب نمیشود


خواهان بعنوان مستاجریکدستگاه کارخانه اسفالت میتواند خسارت ناشی از عدم انجام تعهد موجردرمورد راه اندازی مورداجاره رابخواهد


رای دادگاه در ابطال ابلاغ فسخ پیمانی که دراجرای شرایط عمومی پیمان منعقد شده است


اجرای طرح عمرانی به علت اختلاف مالکین بامجری طرح باصدور دستور موقت از طریق دادگاه قابل توقیف نیست


منافع مورداجاره بعنوان وصیت قابل تقسیم است