×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

تغییر شغل درمورد اجاره - الزام به تنظیم سندرسمی اجاره پس از خروج ثلث - وصیت نسبت به مورداجاره


قابلیت فسخ رای هیات حل اختلاف اداره کل کار وامور اجتماعی ازطرف دادگاه عمومی


مدت اعتبار ضمانت نامه شرکت درمناقصه سه ماه و حداکثر سه ماه دیگر قابل تمدید است


مطالبه طلب کارفرما ازپیمانکارکه قراردادمربوطه دراجرای شرایط عمومی پیمان میباشد


تقاضای صدور حکم به الزام کارفرما به اجرای آراء قطعی هیئت حل اختلاف اداره کارواموراجتماعی قابل رسیدگی دردیوان عدالت اداری نیست


اگرملک موضوع دعوی قبل از صدور دادنامه بغیرمنتقل گردیده و از ملکیت خوانده دعوی (فروشنده ) خارج شده باشددراین صورت الزام به تنظیم سندرسمی آن محکوم به رداست


اجاره بهای ایام تصرف مورد اجاره قابل مطالبه است و مستاجر نمیتواند به ادعای بطلان نصب مدیر دولتی و قراردادی که مدیر دولتی آن راامضاء نموده از پرداخت آن امتناع نماید


اگرکسورات وجه الضمان قبلا به پیمانکارپرداخت شده باشد،درصورت فسخ قرارداد، این مبالغ قابل استرداد بوده وپیمانکارنمیتواندبه عذرنصب مدیردولتی و بطلان اقدامات مدیردولتی ازاستردادآن امتناع نماید


اراده طرفین از انعقاد اجاره استفاده مستاجر از عین مستاجره جهت اشتغال به شغل خیاطی بوده و لذا تخلیه مورد اجاره بعلت انقضای مدت مردود است


در اجاره محل کسب وپیشه عدم پرداخت سرقفلی ازسوی مستاجر وانقضای مدت اجاره ازموجبات تخلیه مورداجاره نیست


دعوی اعتراض شخص ثالث بایستی به طرفیت خواهان وخوانده دعوی اصلی اقامه شده ومفاددعوی به طرفین ابلاغ شود


اگر فسخ پیمان غیرقانونی اعلام شود پیمانکاراستحقاق اجرت المثل ایام تصرف ماشین آلات کارگاه رادارد


اعتراض ثالث به اقدام اجرای ثبت در توقیف اموال منقول و تنفیذ مالکیت و ابطال عملیات اجرائی ثبت


ابطال عملیات اجرائی سازمان تامین اجتماعی از طرف دادگاه عمومی


انتقال بدون مجوز اموال دولتی و رسیدگی دیوان محاسبات


اختلاس واستفاده غیرمجاز از اموال دولتی


مجازات تعزیری مورد حکم بدوی درمرحله تجدیدنظرقابل تشدیدنیست


متهم در کنار جاده اقدام به احداث جوی آب برای آب رسانی به مزرعه اش اقدام نموده ومرتکب جرمی نشده و شکایت افرادخصوصی موثر نیست


متهم درمتن نوشته شخص معینی را مورد خطاب خود قرار نداده و مطالبی را به صورت کلی بیان داشته و لذا جرم نشر اکاذیب و اهانت در روزنامه محقق نیست


آتش زدن خرمن گندم