×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

برابر اعلام مدیرکل مسکن وشهرسازی چنانچه موضوع تبدیل و تفکیک در بین نیست معامله نسبت به مورد بلامانع است بنابراین اقدام دفترخانه به جعل و کشیدن لاک سفید برروی عبارت مورد نظر که مرتکب و مرتکبین آنهم مشخص نیست به دلیل اینکه تاثیری در انجام معامله


دلائل کافی برای اثبات جرم ممانعت از حق و شکستن قفل منزل موجود نبوده ولذاجرم مزاحمت وممانعت ازحق ثابت نیست


دلیلی درمورد کلاهبرداری علیه متهم وجود ندارد و داشتن بدهی و صدور چک بلامحل دارای عنوان خاص قانونی است


چون قسامه ابتداء به عنوان هر دو به اشتراک در قتل انجام گردیده احتیاط در دماء اقتضاء می کند قسامه مجددا برای یک نفر به عنوان شرکت در قتل اجراء شود


باتوجه به قرائن و امارات قویه ظنیه موجود در پرونده مورد از موارد لوث و اجرای قسامه به نظر می رسد


پارگی پرده گوش - لزوم جلب نظرکارشناس برای تعیین ارش


نزاع دسته جمعی


چون شاکی پرونده با علم و آگاهی و بصیرت وجود کابلهای برق روی محل ساختمان اقدام نموده و به سبب برق گرفتگی به زمین افتاده که مصدوم شده است و از ناحیه متهمان پرونده تسبیبی در این حادثه جزء نصب داربست متصور نیست


درآسیب حین کار،مدیرعامل وقت قابل تعقیب ومسئول می باشد


استفاده غیرمجاز از مال غیر جرم است


برابر ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب فقط محکوم علیه می تواند برای احکام قطعیت یافته هریک از محاکم که قابل درخواست تجدیدنظرباشدازدادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید


محکوم علیه به موجب سندرسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ انباری مورد معامله با شاکی را به همسر خود منتقل نموده ومورد منصرف ازموضوع ماده 117 قانون ثبت بوده وعمل متهم فروش ملک غیروکلاهبرداری محسوب می شود


هرگاه عمل نوعا کشنده باشد، فقد قصد قتل ، مانع صدق عنوان قتل عمدی نیست


حدود وظائف و اختیارات تعریزات حکومتی بخش دولتی


زمان قابلیت اجرای آئین نامه قانون رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند


جنون در حین ارتکاب جرم رافع مسئولیت است نه از موجبات صدور حکم برائت


چنانچه هیجان ناشی از درگیری سبب بروز سکته قبلی منتهی به مرگ گردد عمل مرتکب قتل شبه عمد تلقی می گردد


چنانچه تحقیقات کافی جهت معلوم شدن وارد کننده جرح منتهی به مرگ انجام نشده باشد، انتساب این امر به کلیه متهمین موجه نبوده ودراینصورت پرونده قابل طرح درهیات عمومی نیست


اگرعمدی بودن قتل احرازنشود، متهم قصاص نمیشود


چناچه قاتل با اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول مرتکب قتل شود در اینصورت قتل شبه عمد تشخیص و قاتل وفق مکلف به داخت دیه میباشد