×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

دراتهام قتل عمدازطریق سم دادن ،چنانچه تحقیقات ناقص انجام گرفته باشد،ازموجبات نقض حکم برائت متهم خواهدبود


شناختن شخصی بعنوان معاون جرم ،ملازمه باتعیین مباشرجرم ندارد


اعتراض محکوم دایربرعدم ارتکاب بزه انتسابی و غیرمدلل بودن حکم فرجامخواسته درواقع ماهوی وایرادبرنظروتشخیص دادگاه بوده وغیر قابل رسیدگی فرجامی است


چنانچه دراتهام حمل ومخفی کردن موادمخدره ،فرجامخواهی متهم ماهوی باشدقابل رسیدگی نیست


اخفاءموادافیونی که جزئی بوده وعرفاازلوازم استعمال محسوب می شودبزه جداگانه محسوب نشده وبارعایت قواعد تعدد جرم تعیین مجازات نمیشود


حمل اسلحه برای ارتکاب قتل ، جرم علیحده ای تحت عنوان قاچاق اسلحه نیست


متهم قاچاق مجازاست ازدومهلت قانونی برای مراجعه به دادگاه وتقدیم دادخواست برائت استفاده نماید یکی ازآنهاتاده روز پس از تاریخ بازداشت ودیگری تاده روزپس ازپرداخت جریمه است


دراتهام سقط جنین ،دادگاه بایدتحقیقات کافی درخصوص توجه اتهام معمول ودرغیراینصورت نقص درتحقیقات ازموجبات نقض حکم برائت است


اتهام راننده برای ربودن شخصی برای عمل منافی عفت اگرمقرون به دلایل باشددراینصورت ازموجبات نقض حکم برائت متهم میباشد


در اتهام قتل غیرعمد ،کافی نبودن دلائل از موجبات برائت متهم است


رانندگی ماشین باری باگواهینامه رانندگی پایه دوم بجای پایه یکم درحکم رانندگی بدون پروانه بوده ودرصورت وقوع حادثه منتهی به فوت راننده مقصرشناخته میشود


اگراعتراضات ماهوی وخدشه برنظرواستنباط دادگاه باشد ، غیرقابل رسیدگی دردیوان عالی کشوراست


سوارنمودن مسافردرکناردست راننده که موجب تنگی محل وفشاربه در اتومبیل وبازشدن آن وسقوط شاگردراننده گردیده باشددراینصورت چون بین حادثه وعمل راننده رابطه سببیت وجودداردلذاراننده مسئولیت کیفری دارد


درصورت ادعای جعل ،دادگاه بایدبه این ادعارسیدگی وعنداللزوم با جلب نظرکارشناس رای مقتضی صادرنمایدودرغیراینصورت حکم صادره به علت نقص تحقیقات نقض خواهدشد


چنانچه عمل متهم ازحیث معاونت درجعل دوپروانه رانندگی واستفاده از پروانه مجعول مقرون به ادله مثبته بزه باشدازموجبات نقض حکم برائت وی خواهد بود


چون شناسنامه ازاسنادرسمی است دادگاه برای تشخیص سن متهم بایدبه مفادشناسنامه توجه نموده وترتیب اثردادن به نظرپزشک بجای مفاد شناسنامه ازموجبات نقض حکم است


شرط تحقق بزه تخریب احرازقصدمرتکب میباشد


اگرپژوهشخواهی متهم درمهلت قانونی باشد،دادخواست پژوهشی بعدی او اثرپژوهشخواهی قبلی راازبین نمی برد


اگردلایل ارتکاب بزه ایرادجرح منتهی به فوت ،مفیدقطع ویقین بر توجه اتهام نباشد،ازموجبات برائت متهم است


درصورتیکه رابطه ای بین ایرادضرب وفوت مجنی علیه باشدودادگاه در تطبیق عمل متهم باموادقانونی اشتباه نماید،دراینصورت ازموجبات نقض حکم است