×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

چاپ کتاب تصحیح شده بنام دیگری ،غیرازشخصی که آن راتصحیح نموده است جرم محسوب میشود


قتل غیرعمدی ناشی ازاشتغال به شغل مامائی بدون اینکه دارای مجوز باشد،فعل واحدی محسوب میشودکه دارای عناوین متعددجرم است


تهیه و گواهی رونوشت شناسنامه بدون اصل جعل محسوب نشده و صرفا ازتصدیق نامه های خلاف واقعی محسوب میگردد


تشکیل دادگاه جنائی که ازپنج نفریاسه نفرباشدبرحسب منطوق ومفهوم کیفرخواستی است که تقاضای مجازات شده است


درخواست فرجام ماهوی ازطرف متهم قابل قبول نیست


اگر غاصب درعرصه مال مغصوب ، اعیانی ایجاد کند به درخواست مالک عرصه ،بنای احداثی قلع وقمع می شود


بااحراز رابطه استیجاری ،عنصرعدوان منتفی می شود


دراجاره تجاری ، تصرفات مستاجرتازمانی که قرارداد اجاره معتبر باشد ولومدت قراردادی پایان یافته باشد،فاقد عنصر عدوان است


باپایان مدت اجاره ادامه تصرفات مستاجربدون رضایت موجر درحکم غصب است


اجرای حکم رفع تصرف غاصبانه ازمال مشاعی نسبت به کل مال انجام می شودنه سهم خواهان


تصرف بدون اذن شریک مال مشاعی درمال مشاع ،درحکم غصب است


غاصب ،مسئول پرداخت اجرت المثل مال مغصوبه درطول ایام غصب است


تصرف درمال ناشی ازمعامله فضولی تازمانی که توسط مالک تنفیذ نشود غصب است


اگرعین مال مغصوب موجود باشد،سارق غاصب ،باید عین را بدهد


طرح دعوای خلع ید از سوی کسی که صاحب حق غصب شده نیست مسموع نمی باشد


اگر مالک فعلی ،ازاذن اعطایی توسط مالک قبلی عدول نماید، ادامه تصرفات متصرف درحکم غصب است


ارائه سندعادی معارض با سندرسمی موید قانونی بودن تصرف ملک غیر منقول نیست


اگرتصرفات متصرفات منجربه استیلاءاونشودنمی توان اوراغاصب دانست


برای صدورحکم به رفع تصرف غاصبانه اثبات سبق تصرف خواهان ولحوق تصرف عدوانی خوانده ضروری است


راننده مقصر فاقد پروانه رانندگی از شمول شخص ثالث مندرج درقانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایط نقلیه مستثنی است