×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

مالک فعلی شی باید خسارت فعلی رابپردازد


انتقال منافع ملک موجد خسارت ،موجب رفع مسئولیت مالک نسبت به خسارت ناشی ازشیء نیست


مالک شیء علاوه برجبران خسارت ناشیء تحت مالکیت خود باید منشاء بروز خسارت راهم برطرف کند


انتخاب مبنای مطالبه خسارت براساس مسئولیت قراردادی یاقهری ، ازاختیارات خواهان است


برای مطالبه خسارت ، اثبات رابطه سببیت میان ضرر و فعل خوانده لازم است


ضرروزیان قابل مطالبه ،اعم ازضررمادی ومعنوی است


اگرضرروارده ،قابل انتساب به خوانده ،نباشدقابل مطالبه نیست


اگرخسارت درنتیجه تخلف ازمقررات قانونی باشد متخلف مسئول است


اگر خسارت وارده ناشی ازعمل غیرقانونی باشدمی توان مطالبه خسارت کرد


ممکن است به جای وجه نقد،مال منقول یاغیرمنقول دیگری وجه التزام قرار گیرد


اگر تاخیردراجرای تعهد،مستند به اجازه قانونی باشد،دعوی مطالبه وجه التزام مسموع نیست


اگر برای عدم انجام تعهد، وجه التزام تعیین شود، متعهدله بین درخواست اجرای تعهدیامطالبه وجه التزام مخیراست


اگر درقرارداد به حق مطالبه خسارت تصریح نشده باشد،زمانی می توان مطالبه خسارت کردکه عرفا یاقانونا این حق وجود داشته باشد


اگر ضررناشی ازتقصیر متعهد نباشدبلکه ناشی ازعلت خارجی باشد، نمی توان ضرر را مطالبه کرد


ضرری رامی توان مطالبه کردکه بلاواسطه ناشی ازعدم انجام تعهدباشد


ضرری که پس ازانجام تعهد ایجادشود،قابل مطالبه نیست


به دلیل استصحاب بقای تعهد،ادعای ابراءنیازبه دلیل قطعی دارد


تعهد متعهدباایفاءآن ساقط می شود ولومتعهدله عملا ازآن منتفع نشود


کارگری که رابطه استخدامی اوباکارفرماقطع شده مکلف به خلع یداز محل کار است


اگر داین ،غیرمدیون رابه پرداخت دین اجبارکند غیرمدیون حق رجوع به داین دارد