×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

رجوع ازاذن انتفاع که درضمن عقد لازم اعطاءشده ممکن نیست


اعطاءحق انتفاع ازعین ، موجب مالکیت نسبت به عین نیست


مرجع واگذاری زمین معوض به مالکین اراضی ملی شده ،وزارت مسکن و شهرسازی است


دولت بادادن زمین معوض به مالک اراضی ملی شده ،خسارت وارده به او را جبران می کند


ملی کردن اراضی ،موجب سلب مالکیت خصوصی اشخاص می شود


آئین نامه قانون اراضی شهری که تنظیم سند رسمی اراضی موات را به صرف صدور رای غیرقطعی کمیسیون تشخیص اجازه داده است ، قابلیت اجرا ندارد


تشخیص نوع اراضی شهری ابتدائا درصلاحیت وزارت مسکن شهرسازی است نه دادگاههای دادگستری


اراضی موات احیاء شده درتملک احیاءکننده است ومشمول قانون اراضی شهری نمیباشد


قیدعبارت پژوهش دارم ازطرف محکوم علیه درذیل دادنامه پژوهشی حاکی ازعدم تسلیم به دادنامه است واین عبارت بمنزله درخواست رسیدگی فرجامی است


صدور دستورات ضد و نقیض از طرف دادگاه


مناط درصلاحیت ،اعم از امور کیفری یا حقوقی تاریخ تقدیم دادخواست است


مناط درصلاحیت دادگاه کیفری عنوان و توضیحاتی است که دادسرادرکیفر خواست خودبیان ادعا می نماید


پس ازاینکه حکم جزائی ازحیث مجازات متهم دردیوان کشوربه مرحله قطعیت رسیدوازحیث ضرروزیان به جهتی نقض شد،چون کارکیفری خاتمه یافته دادگاه جزائی بالاخص دیوان کیفرباتشریفات مخصوصه مجوزقانونی برای رسیدگی به امرحقوقی رابه تنهائی ندارد


تدقیق در صلاحیت دادگاه از حقوق مسلمه خود دادگاه است و هرتصمیمی غیر از قرار عدم صلاحیت اتخاذ شود از جهت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه ، غیرقانونی است


اگرمتهم برای سرقت واردخانه شده وبدون مزاحمت به احدی شروع به سرقت عادی نموده وچون اهالی خانه به انجام سرقت متوجه شده اندونامبرده برای استخلاص وفرارخودجرحی به آنان واردساخته است این نوع سرقت ، سرقت مقرون به آزاروتهدیدمحسوب نمیشود


قتلی که برای سرقت بوده است سرقت مقرون به آزاروتهدید محسوب میگردد واستدلال اینکه سرقت بعدازفراغ ازقتل انجام شده است ومقرون به آزار محسوب نمیشود،صحیح نیست


استدلال اینکه رددادخواست درامورجزائی ،غیابی نبوده تاقابل واخواهی باشد مستندقانونی ندارد


بخشنامه ریاست سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران متضمن واریزجریمه وضرروزیان ناشی ازجرم به حساب مخصوص سازمان مذکوربر خلاف مقررات است وابطال میشود


اقرار بر نص و اینکه سند رسمی شماره … به طور صوری و برای تضمین پرداخت هفت فقره چک های ارزی و ریالی بوده


توهین وتمردنسبت به مستخدم دولت که حین انجام وظیفه یابه سبب آن جرم محسوب شده است ناظربه اعمال حاکمیت دولت است واعمال تصدی راشامل نیست