×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

ماده 51 قانون مجازات اختصاصی به جنبه جزائی قضیه داشته وشامل جهت حقوقی آن نیست پس اگرضرروزیان ناشی ازجرمی مورد مطالبه واقع شده باشدمرورزمان آن تابع قواعدمرورزمان حقوقی خواهدبود


عبورایرانی ازمرزکه بدون تذکره صورت بگیردصرفا موجب پرداخت جریمه بمقامات گمرکی است وموضوع زمانی ازطرف مقامات ایرانی قابل تعقیب است که مرتکب مبادرت به تکراردرعبورغیرمجازازمرزبکند


محرومیت ازاشتغال به رانندگی ازمصادیق جزاهای تکمیلی میباشد


شروع به ارتکاب هرجرمی باتوجه به کیفیات خاصه همان جرم تشخیص می گردد ودراتهام شروع به جعل سفته تمبرداردولتی ،اقدامات انجام شده ازطرف متهم بایدموردارزیابی قراربگیرد


توجه اتهام به شخصی که متهم به معاونت درجرم قتل عمد میباشد مستلزم وجوددلائل کافی است ودرغیراینصورت موجب تبرئه میباشد


چنانچه اعتراض دادسرا مربوط به ماهیت امروخدشه برنظرواستنباط واستدلال دادگاه برتبرئه متهمان باشد،غیرقابل رسیدگی فرجامی است


تحقق بزه اختلاس مستلزم احرازسوءنیت متهم میباشد


جهات واوضاع واحوال مورداستناددادگاه اگردلالتی بربزهکاری متهم خواه به عنوان معاونت وشرکت درقتل وخواه بعنوان شرکت درمنازعه منتهی به قتل نداشته باشد،دراینصورت ازموجبات نقض حکم خواهدبود


تحصیل اجازه از دادگاه به منظور ازدواج با زنی که در عده دیگری است اثری ندارد و حکم برائت متهم که براین مبنا صادرشده است غیرقانونی است


بعدازاثبات اینکه اتهام قتل وحمل اسلحه قاچاق منتسب به متهم نمیباشد، موجب برائت متهم خواهدشد


اتهام قتل ویامعاونت درقتل بایدمستندبه دلایل باشدودرغیراینصورت متهم تبرئه خواهدشد


چنانچه مالک موادمخدرشخص دیگری باشد دراینصورت محکومیت متهم بعنوان مالک ومخفی کننده آن موجب نقض رای خواهدبود


فقط مواد تریاک و مرفین و هروئین وکوکائین مشمول قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب تیرماه 48 میباشد


محکومیت متهم به قتل عمدکه بدون توجه به کیفیت وقوع بزه انتسابی باشد موجه نبوده وموجب نقض رای خواهدبود


اعم ازاینکه مجنی علیه طوعا سواروسیله نقلیه شودیابه جبرواکراه همینکه راننده مرتکب ربودن مشارالیهابه قصدهتک ناموس گرددجرم موضوع ماده واحدتشدیدمحازات رانندگان مصوب 335محقق شده است


ایراد ماهوی رای با درخواست دادستان کل قابل طرح دردیوان عالی کشوراست ودرصورت ورودایرادرای نقض میشود


اتهام ایرادضرب وجرح منتهی به فوت چنانچه مقرون به دلایل کافی نباشد موجب برائت است


چنانچه تحقیقات دادگاه درزمینه احرازسن متهم ناقص باشدازموجبات نقض رای خواهدبود


مصالحه طرفین پرونده کیفری درختم دعاوی خود،مانع ازطرح هرگونه دعوی حقوقی وضرروزیان میشود


دراتهام قتل عمداگرمحتویات پرونده دلالت برکافی بودن دلائل توجه اتهام بنماید،دادگاه مجازبه صدورحکم برائت نیست