×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

نگهداری موادمخدره واخفاءآن هریک مجازات مختلفی دارند


کافی نبودن دلائل برای احرازمالکیت موادمخدرازموجبات برائت است


اخفاءمقدارجزئی موادمخدربرای استعمال موادمخدر،جرم مستقلی نیست


تعیین مجازات برای متهم به استعمال موادمخدربدون اینکه متهم در حین استعمال موادمخدردستگیرشده باشدبلااشکال است وصرف وجوددلایل مربوط به استعمال کافی برای محکومیت است


اعتراضات ماهوی دادستان کل واداره انحصارات درموردتبرئه متهم از قاچاق ،که برخلاف اوضاع واحوال موجوددرپرونده باشدقابل رسیدگی است


ثالثی باپرداخت دین مدیون موجب سقوط تعهد او شده ،به شرط اذن ، حق رجوع به مدیون دارد


پرداخت دین توسط غیرمدیون ،موجب برائت ذمه مدیون اصلی می شود


متعهدله چیزی جزانجام موضوع تعهدرانمی تواندازمتعهدمطالبه کند


استناد به شرط خلاف عقد در قراداد الحاقی برای طرف ارئه کننده قرارداد ممکن نیست


شرط نتیجه باحصول مشروط،بدون اراده ای جدید،حاصل می شود


شرط انصراف از معامله خیارفسخ الزام بیع - اصراری نبودن موضوع


اختیار انصراف از معامله ، مصداق خیارشرط است


اگر معامله زمین قبل ازدستور توقیف زمین باشد اعتباردارد و شخص جدید مالک شناخته می شود


رسیدگی دادگاهها به اسناد عادی انتقال زمین های مربوط به نسق زراعی بلااشکال است


رای دادگاه بایدمتکی به دلیل باشد


با وجودتصرفات مالکانه ممتد خوانده مقرون به شهادت ووکالت که مشعر بر مالکیت اوست دعوی خلع ید اوبه استنادسندرسمی مالکیت مردود است


تشخیص سن خواهان بوسیله پزشک کارشناس و مودای گواهی گواهان برعدم تعلق شناسنامه به خواهان ،صحت ادعارامحرزمیدارد


حکم به پرداخت حق کسب و پیشه مخصوص به موارد منصوص در ذیل ماده 15 و تبصره ذیل ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 است


مستاجر بدون اجازه موجر حق وضع بنایاغرس درخت ندارد


عدم انطباق حکم با خواسته موجب نقض است