×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

عدم رعایت اساسنامه درفروش مال غیرمنقول شرکت سهامی ، موجب عدم نفوذ معامله در برابراشخاص ثالث نیست


مالک زمین موات که سند رسمی دراختیار دارد می تواند ملک را با سندعادی به هرشخصی منتقل کند واین انتقال اگرقبل ازتصویب قانون لغومالکیت اراضی شهری باشداعتباردارد


شروط ضمن عقدممکن است باتوافق بعدی تغییریابد


اگردین مدیون ناشی ازقانون باشد(نه قرارداد)پرداخت آن توسط ثالث ذینفع ،علاوه برسقوط تعهد مدیون ،حق رجوع ثالث رابه مدیون اصلی ایجاب میکند


قولنامه ،بیعانه ،وجه التزام


سفته بعنوان سند در وجه حامل قابل پذیرش است


چنانچه نواقص مورد نظر شعبه دیوان عالی کشوربطور کامل رفع نشود موضوع قابلیت طرح در هیات عمومی اصراری رانخواهدداشت


صلاحیت کمیسیون ماده واحده راجع به اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگهاومراتع مصوب 1367


وقتی که حکم به علت عدم صلاحیت محکمه تالیه دردیوان تمیزنقض شده باشد رسیدگی به محکمه صلاحیت دارارجاع خواهدشد


مرجع صالح برای احاله رسیدگی


مادامیکه موارد قانونی تعیین نشده است هیچ دعوائی رابه عنوان اقامه بینه ویاحلف و احلاف نمی توان به محاکم شرع ارجاع نمود


زوج و زوجه اضافه برفرض چیزی نمی برند


درمورد اختلاف طرفین در قیمت مدعی به مبادرت به اصدارحکم قبل ازرفع اختلاف به ترتیبی که قانون مقررداشته موجب نقض حکم است


درمورداختلاف درصلاحیت خواه بین خودمحاکم عدلیه باشدیامحکمه عدلیه بااداره دولتی دیگررای محکمه مرجع حل اختلاف قطعی وغیرقابل شکایت است


اختلاف محاکم درباب صلاحیت که حل آن بامحکمه بالاتراست شامل شعب یک محکمه نیست


ازموادراجعه به اختلاف بین محاکم فرض اختلاف درصلاحیت بین محکمه بدایت واستیناف استفاده نمی شود


صدوردوحکم متناقض ازدومحکمه اعم ازاینکه درعرض هم بوده ویااز دو شعبه یک محکمه باشد،موجب نقض است


درجائیکه محکمه صلح رعایت ماده 105 اصول محاکمات حقوقی را راجع به لزوم دونوبت احضاریه ننموده


دعوت شخصی که طرف دعوی مدعی نبوده به محاکمه وجریان محاکمه بطرفیت آن شخص موجب نقض است


هرگاه مامور احضار مدلول ماده 206 قانون اصول محاکمات راراجع به گرفتن شاهدوغیره رعایت نکرده باشداین امرموجب نقض حکم نخواهد شد