×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

با توجه به تمایل زوجه که خواهان بازگشت به خانه شوهراست دیگر موجبی جهت ازدواج مجدد نیست


اثبات عدم تمکین زوجه به نحوغیرمشروع موجب تجویز ازدواج مجدد میباشد


با وجود رضایتنامه رسمی زوجه ، ازدواج مجدداحتیاج به رای دادگاه ندارد


تعیین ده ساعت آن هم درمنزل مادرخواهان به عنوان مدت ملاقات باعث رنجوری و عصبی گردیدن طفل می گردد وزیاد به نظرمی رسد


محل ملاقات نمی تواند در منزل زوجه سابق (مطلقه ) آن هم هرهفته جمعه به مدت 3 ساعت باشد


دلیلی بر الزام مادر که فرزندش رابرای ملاقات دراختیارمادربزرگ قرار دهد وجود ندارد


پدر موظف نیست که فرزند را جهت ملاقات با مادرش از شهری به شهر دیگر ببرد


دادگاه از وضع اخلاقی زوجه جهت تفویض حضانت بایدتحقیق نماید


اگرتفویض حضانت طفل به دلیل حجر پدر بوده باشد با رفع حجر حضانت مجددا ثابت میگردد


مادر می تواند در توافقی که نسبت به سلب حضانت فرزندش ازخود نموده عدول نماید


درمورد ادعای بیماری روانی مادربرای سلب حق حضانت دادگاه باید بررسی لازم بعمل آورد


به علت اینکه سند نکاحیه فاقد امضاءاست برای تجدیدنظرخواه ایجاد تعهد نمی نماید


اظهارنظر نسبت به سلب صلاحیت قیمومت از بانوان (به طوراطلاق )علاوه بر آنکه در خصوص فتوای صریح فقها و عظام امامیه وجودندارد مخالف مقررات میباشد


برای حضانت فرزندان مادامیکه مفسده مربوط به مادر کلا و کاملا مرتفع نشده باشد استردادفرزندازپدربرای حضانت مادرموجه نیست


بافوت پدر،تشخیص صرفه و غبطه صغار بعهده جدپدری است


حضانت فرزندهفت ساله به عهده پدراست وسلب حق حضانت مستلزم دلایل کافی است


عدم تحقیق پیرامون صلاحیت پدردر جهت حضانت از فرزندش


گرچه مادرحق حضانت و ملاقات را از خود سلب کرده ولی بعدا میتواند ازاین تصمیم خود عدول نماید


لازم بود از طریق استعلام ازاداره ثبت احوال مشخص شودپدرواقعی بچه مورد نظر کیست ؟


اعتراض خواهان به موضوع امتناع خوانده ازحضانت طفل مشترک وارد می باشد