×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

زوجه غیر مدخوله اگر مطالبه مهریه نمایدصدورحکم به تمیکن خلاف قانون است


نفقه فرع برتمکین است در صورتی که زوجه تمکین نماید حق نفقه دارد


درحالی که زوجه در عسر و حرج می باشد صدور حکم به تمکین غیرقانونی است


درحالی که زوجه حق تعیین محل مسکن را نداشته است حکم دادگاه به الزام زوج به تهیه مسکن غیرازمحل سکنای خودش خلاف قانون است


تمسک به ماده 1114 موجه نبوده است


درصورت احراز روانی بودن زوج دعوی زوجه درعسروحرج ثابت میباشد


عدم توجه به مدافعات زوجه در مورد علت موجه عدم تمکین ،موجب نقض دادنامه تمکین است


اگر افراد ناباب به منزل زوج رفت و آمددارند زوجه می تواند تمکین نکند


رای قاضی باید مستند و مستدل باشد


یک بارکتک زدن زوجه به معنی خوف و ضرر بدنی یا مالی نیست


الزام کسی که در روستا زندگی می کند به تهیه خانه برای زوجه اش در شهردرست نیست


زوجه برای عدم تمکین باید دلیل قوی قانونی داشته باشد


دادگاه بدون الزام زوج به تهیه مسکن مستقل نمی تواند زوجه رابه تمکین ملزم نماید


صدور حکم به تمکین مرد از زن فاقد وجاهت قانونی است


اگر اجتماع زن و شوهر متضمن خوف است در صورت تهیه مسکن مستقل نیز خوف وجود دارد0در اینصورت دادگاه مجاز به صدور حکم تمکین نیست


زوجه غیرمدخوله در مورد تمکین حق منع دارد


حکم به رد دعوی تمکین به استنادحکم طولانی که توسط دیوان نقض گردیده بلادلیل است


خانه مستقل حق زوجه است وعلیرغم این درخواست دادگاه نمیتواند حکم برتمکین صادر نماید


مرض پوستی جزء موارد فسخ نکاح نیست


درامرازدواج اصل بر صحت و سلام بودن زوجین است