×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

قرار منع تعقیب که قطعی نشده باشد نمی تواند ملاک صدورحکم قرار گیرد


در اموال متوفی تحقیق نشده تامشخص شود آیاوصیت به مقدارثلث است یا بیشتر از ثلث


اگرمفاد دادنامه بامفادوصیتنامه منطبق نباشدرای نقض میشود


به لحاظ اعتراض به نظر کارشناس ، تعیین هئیت کارشناسی ضروری است


رای به مردودیت دعوی به علت صغیر بودن بدون رسیدگی صحیح نیست


دردعوی حجردرصورت لزوم دادگاه بایدبه هئیت کارشناسی ارجاع نماید


دردعوی حجر تعیین تاریخ شروع حجر موثراست


اگرخواسته خواهان اعلام حجرمتوفی باشد دادگاه بایدبه این موضوع رسیدگی نماید ونمیتواند با تمسک به قاعده استصحاب سلامت عقل را موردحکم قراردهد


پزشک محجور را بیمار روانی (مجنون ) تشخیص داده و حاکم درصورت شبهه می بایست به کمیسیون پزشکی مراجعه نماید


عدم شناسائی مادر و یا پدر محجور نمی تواند مستند صدورقرارابطال دادخواست (درخواست ) صدور حکم حجر قرار گیرد


بر فرض محجور بودن تعیین تاریخ شروع حجر لازم است


حکم صادره درزمینه حجربه دلیل رفع حجر توسط دادگاه دیگرنقض میشود


سکته قلبی و مغزی دلیل بر جنون نیست


دردعوی جنون اظهار نظر کمیسیون پزشکی باید منجزباشد


دراخطاریه خواهان قیدنگردیده که شهود خود رابرای ادای شهادت حاضر نماید


دردعوی اثبات نسب دادگاه بایدازپدرومادرادعائی خواهان تحقیق نماید


دردعوی نفی نسب بین مساله نشوحرمت و مساله نفقه ،ارث ،باید تفاوت قائل شد


تقاضای صدور شناسنامه ایرانی درحالی که پدر و مادر مشخص بوده و در آن اختلافی نیست به اثبات نسب ربطی ندارد


برای احراز اثبات نسب نسبت به مادر و قید نام او درشناسنامه ضروری است از پدر و خواهران تجدیدنظرخواه پیرامون قضیه تحقیق شود


دردعوی اثبات نسب عدم توجه به عقدنامه عادی و شهادت شهودازموجبات نقض رای است