×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

گواهی زایشگاه فقط تاریخ نوزاد را ثابت می کند نه اثبات نسب را


اثبات نسب فرع بر رابطه زوجیت است


اگردروصیتنامه رسمی به فرزندخواندگی تصریح شده باشددادگاه باید به این موضوع توجه ورسیدگی نماید


شرط دعوی لعان علم ویقین متقاضی و زوجیت است


طبق مذهب شافعی چنانچه فرزند نزد جده پدرش باشدو به حدتمیزبرسد دیگر حضانت وی با جده پدری نخواهد بود و در این شرایط پدرحق مطالبه فرزند خود را جهت نگهداری و حضانت دارد


رسیدن فرزندان به سن بلوغ مانع از آن نیست که نتوانند یکی از والدین راانتخاب نمایند


رای به استرداد دختر بچه 12 ساله درست نیست چون به سن بلوغ رسیده وخودش باید تصمیم بگیرد


اگرطبق سند طلاق قرارشده باشدکه بچه نزد مادرباشد این شرط بصورت مطلق معتبر نیست و درصورت ازدواج مادرحضانت ساقط میشود


فرزندان صغیر که به رشد شرعی و قانونی نرسیده اند نمی توانند در مورد خویش اتخاذ تصمیم نمایند و آنان قانونا باید تحت حضانت پدرشان باشند


حضانت در مورد پدرقابل اسقاط نیست


دختر تا 7 سالگی در حضانت مادر می باشد ودادگاه نمیتواندحکم به استرداد فرزند را به پدر صادرنماید


صرف وجود اختلاف بین قیم و مادر صغارنمی تواند دلیل عدم صلاحیت قیم باشد


درحکم مربوط به اجازه طلاق حقوق زوجه ونیزنوع طلاق بایدمشخص شود


دادگاه مشخص نکرده که زوج پیرو کدام یک ازفقهای مذاهب اربعه اهل تسنن می باشد تاطلاق براساس این موضوع اجراگردد


زوجه دوشیزه بوده و عقد بدون رضایت پدر انجام گرفته و به استناد فتوای امام رضوان الله علیه عقد باطل بوده است


زوجه قبل ازطلاق حق رجوع به مهریه اش را دارد همان طور که در طلاق خلع مدخوله زوجه حق رجوع به مهریه اش را در مدت عده دارد


سرپرستی کردن زوجه از زوج الزامی نیست


مسائلی که در ادامه زندگی حادث می گردد وموجب پذیرش خواسته جدید خواهان را در امر طلاق می نماید نمی تواند از موارد مذکوردرقرار تجدید خواسته باشد


عبارت ( فعلا زندان کرمان ) اقامتگاه خوانده محسوب نمی شود


مطابقت امضای اصیل با امضایی که نسبت به آن ادعای جعل شده است با کارشناس است نه دادگاه