×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

دادنامه مربوط به اجازه طلاق اگربدون عسروحرج صادرشده باشدازموجبات فسخ است


صرف داشتن پرونده های زیاد مثبت عسر و حرج نمی باشد


درصورتیکه زوجه مدعی شود براثر ضرب و شتم زوج ،سقط جنین کرده ویا دندانهایش آسیب دیده است دراینصورت دادگاه مکلف است نظریه پزشک قانونی را جلب نماید


اقرارزوج به عدم استطاعت مالی جهت پرداخت نفقه از مصادیق عسروحرج است


اصرار زوج بر صحت ادعای خود مبنی برباکره نبودن همسرش ازمواردعسر وحرج زوجه تلقی می شود


محروم گذاشتن زوجه ازآزادی در زندگی و در قید زوجیت ( درحالی که زوج عنن دارد) خلاف شرع است


درست نیست که دادگاه عسروحرج زوجه رااحرازکرده ،اماطلاق خلعی صادر کرده است


طلاق خلعی برای رفع مشکل همسرانی است که از شوهر خود تنفرحاصل نموده اند


دادگاه طبق شرط پنجم از شروط ضمن عقد زوجه را محق دانسته است در حالی که وکالت در قبول بذل مهریه نداشته طلاق خلع صادرنموده است


تفارق جسمانی جزء ادله طلاق برای زوجه نیست


طلاق ایقاع است و از اختیارات زوج میباشد


عدم تعیین نفقه ایام عده ، وپرداخت مهریه ازموجبان نقض دادنامه طلاق است


عدم تعیین تکلیف درخصوص پرداخت مهریه ازموجبات نقض دادنامه است


در صورت تقاضای زوجه ، دادگاه ضمن حکم طلاق باید اجرت المثل کاردر منزل زوج ومالکیت نسبت به نصف دارائی زوج را مورد رای قرار دهد


معلوم نیست زوجین فرزند یا فرزندان مشترکی دارند یانه ؟


عدم تعیین نوع طلاق از موجبات فسخ دادنامه است


زوج در اثر شکایت زوجه مبنی برقتل مادرش سه ماه در بازداشت بوده قهرا ممکن است در پی انتقامجویی باشد و دادگاه برای صدوراجازه طلاق باید بررسی بیشتر معمول دارد


مستندزوجه برگ استشهادیه است و شهودشهادت داده اندکه چیزی به چشم خود ندیده اند


زوج به جرم سرقت محکوم گردیده است مورد ازموارد شرایط ضمن عقد است (مخالف با شئون و حیثیت زوجه است )


زندگی مشترک ناشی ازعقدی که درمحکمه وبعدازتجاوز واقع شودقابل دوام نیست