×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

عقیم بودن زوج اگر شرط ضمن عقد نباشد ازموجبات طلاق نیست


آن نوع محکومیتی مجوزصدوراجازه طلاق است که منافات باشئون خانواده باشد


استناد به ماده 1119 بدون تعیین بند مورد نظرصحیح نیست


محکومیت به حبس کمتراز5 سال ازموجبات طلاق ومخالف شئون زوجه نیست


علیرغم محکومیت زوج به پرداخت دیه ، موضوع درحدی نیست که مشمول بند 2 شرایط ضمن العقد گردد


بالحاظ 12 سال جدایی زوجین و سوابق کیفری زوج دادگاه میبایست آنهارامجموعا در نظرمی گرفت و رای می داد


ادعای زوجه دایر برتوهین ازطرف زوج واحراز میزان قبح واستهجان اهانت باید مورد بررسی دادگاه قرار گیرد


در مورد دادخواست طلاق زوجه که بعلت محکومیت کیفری زوج و پس از شش سال از تاریخ اجرای آن تسلیم گردیده است دادگاه لزوما تکلیفی برای صدور حکم طلاق ندارد


زوج بدون رضایت زوجه تجدید فراش نموده زوجه طبق ماده 11 قانون حمایت خانواده حق طلاق داشته است


طبق بند 4 ماده 11 قانون حمایت خانواده چنانچه یکی اززوجین ترک خانواده نماید دیگری می تواندازهمسرش جدا شود


باعزل وکیل وکالت باطل می شود وارزش قانونی ندارد


در موردی که زوجه وکالت ضمن عقد داشته باشددیگر نوبت به عسروحرج نمی رسد


تشخیص استحقاق استفاده ازوکالت ضمن عقد بادادگاه است ولاغیر


اگر وکیل احداز زوجین اختیار توافق در طلاق را نداشته باشد گزارش اصلاحی تنظیم شده در این مورداعتبار ندارد


اگراجازه طلاق مستند به تحقیق شرط ضمن عقد باشد دادگاه بایدنوع شرط را مشخصا تعیین نماید


اگر داوری طبق مقررات قانونی و به نحو صحیح انجام نشده باشداز موجبات فسخ دادنامه است


داور خواهان نمی تواند داور مرضی الطرفین باشد


ارجاع اختلاف به حکمین در صورتی است که زوج متقاضی طلاق باشد نه زوجه


ارجاع امر به داوری وظیفه شرعی و قانونی دادگاه است


ادعای زوجه دایر برتقاضای طلاق باید مستند به دلیل باشد