×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

ادعای زوجه دایر برعسروحرج و تحقق شرط ضمن عقدبایدمستند به دلیل باشد


صدور حکم به رد دادخواست طلاق قبل از ارجاع به داوری فاقد وجاهت قانونی است


رسیدگی به ادعای نابینایی وبیماری روانی زوج مستلزم جلب نظرپزشکی است


عنن به شرطی ازموجبات فسخ نکاح است که بعد از گذشتن مدت یکسال از تاریخ رجوع زن به دادگاه رفع نشود


درصورتیکه زوجه مدعی بیماری روانی زوج باشد دادگاه باید نظراهل خبره را بخواهد


عدم باروری بعلت کم بدون اسپرم و گذشت مدت زمان نسبتا طولانی ازموجبات طلاق است


اگر پزشک خارج ازصلاحیت خود نسبت به ادعای عنن که مساله روحی نیز می باشداظهار نظر کرده ازموجبات فسخ دادنامه است


معاینه زوجه از طرف کمیسیون پزشکی در خصوص وسواس شدیدلازم است


نظریه کمیسیون پزشکی مبنی براینکه زوج اختلال حواس ومشاعرندارد موجب عسر و حرج نیست


درصورتیکه زوجه مدعی عنن از طرف زوج باشد دراینصورت دادگاه مکلف است نظر پزشکی قانونی را جلب نماید


جنونی که درحدعقب ماندگی عقلانی نباشدازموجبات فسخ نکاح نیست


کند ذهنی دلیل حجر نیست و نفقه فرع بر صحت عقد نکاح است


اگرخواسته منجزا الزام کانون وکلای دادگستری به صدورپروانه وکالت باشد دراینصورت موضوع درصلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است


دعوی اخذ به شفعه باید به طرفیت خریدار و فروشنده اقامه شود


درخواست تقسیم املاک ثبت شده درصلاحیت واحدثبتی محل وقوع ملک است


درتقسیم مال غیرمنقول که مالکیت آن محل اختلاف است رسیدگی به موضوع درصلاحیت دادگاه است


دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی ازعقود وقراردادهاازحیث صلاحیت محاکم درحکم منقول است


صدورپروانه حفرچاه از وظایف مختصه وزارت نیرو بوده ورسیدگی به شکایت ازاقدام وزارتخانه موصوف درصلاحیت دیوان عدالت اداری است


درتعهد مربوط به تخلیه آپارتمان درقبال دریافت بهای دودانگ آن باید قیمت عادله روز ملاک دادگاه قرارگیرد


اگر متصرف فعلی اقرارکندکه ملک سابقا مال مدعی او بوده است دراین صورت مشارالیه نمی تواندبرای ردادعای مالکیت شخصی مزبوربه تصرف خوداستنادکندمگراینکه ثابت نمایدکه ملک به ناقل صحیح بااومنتقل شده است