×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

عدم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی و نقص تحقیقات


دردعوی اثبات مالکیت دادگاه بایدبه مستندات دعوی رسیدگی نماید


طبق مقررات قانون نظام صنفی تقاضای ابطال پروانه کسب درصلاحیت اتحادیه مرکزی صنفی میباشدودرصورت طرح دردادگاه بایدقرارعدم صلاحیت صادر شود


دعوی جلب ثالث بایدتوام بادعوی اصلی موردرسیدگی قرارگیردودرصورت نداشتن ارتباط بادعوی اصلی مستقلا قابل رسیدگی است


موضوع ثبت اختراعات باید هم اختراع باشد و هم نوآوری


لزوم اخذتوضیح از نماینده بنیادمسکن درخصوص اختلاف فاحش میزان در سنگهای تحویلی (خواسته مطالبه هزینه معدن وکارکرد)


دادگاه درمطالبه مهرالمثل بایدنظرکارشناس راجلب واستحقاق خواهان را احراز نماید


درمطالبه اجرت المثل ایام تصرف سهم الارث خواهان دادگاه بایددقیقا چگونگی تصرفات رااحرازنماید


اگریکی ازکارشناسان منتخب دادگاه اتیان سوگندنکرده باشددراینصورت نظروی قابل ترتیب اثرازطرف دادگاه نیست


دعوی می بایست به طرفیت مدیرتصفیه شرکت اقامه شودنه سهامداران


دادگاه باید نسبت به ادعای خواهان نفیا یا اثباتا اظهار نظر نماید


دستمزدکارشناس طبق قانون بایدبه حساب معینی واریزشود


شرط مندرج درقراداد اجاره دایر براینکه بعد از انقضای مدت اجاره اجرت المثل ایام تصرف برابر با اجرت المسمی میباشد با تصویب قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1362 اعتبار ندارد


مادامیکه عقدبیع اقاله یافسخ نگردیده است حکم به الزام فروشنده به استردادوجه ثمن پرداخت شده خلاف مقررات قانون است


درصورت مستحق للغیردرآمدن مبیع که معامله آن مستندبه سندرسمی است قبل ازاعلام بطلان معامله استرداد ثمن قانونی نیست


در مطالبه ثمن و خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع دادگاه باید خارج شدن مورد معامله را از تصرف خریدار احراز نماید


پس ازکشف مسروقه بودن اتومبیل خریدارمیتواندوجه پرداخت شده به فروشنده رابابت ثمن پس ازاثبات میزان آن مستردنماید


پس ازکشف مسروقه بودن اتومبیل خریدارمیتواندوجه پرداخت شده به فروشنده رابابت ثمن مستردنمایدومیزان مبلغ موردمطالبه بایداثبات شود


عدم رعایت مقررات درموردابلاغ ازمواردنقض دادنامه است


درصورتیکه درموردسن خواهان ابطال شناسنامه ،شورای پزشکی نظریه داده باشددراینصورت دادگاه نفیا یااثباتا بایدبه این موضوع اظهارنظر نماید