×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

اگرخواسته صدورشناسنامه جدیدبه تاریخ تولد1345می باشدوتغییرخواسته هم درمهلت قانونی بعمل نیامده باشددراینصورت رسیدگی دادگاه غیر قانونی است


خواهان خوداقدام به اخذالمثنی شناسنامه نموده ودرنتیجه خواهان تااین تاریخ تعلق آن رابه خودقبول داشته است


رسیدگی به درخواست ابطال شناسنامه موجود وصدورشناسنامه جدید با تاریخ تولدجدید قابل رسیدگی دردادگاه است


عدم قیدمعرفی شهود دراخطاریه خواهان ازمواردنقض حکم است


درخواست ابطال شناسنامه برای کبرسن که موردقبول دادگاه قرارگرفته وبانظر کارشناس مباینت داردغیرقانونی است


اگرخواسته خواهان صدورحکم برعدم تعلق شناسنامه قبلی وصدوشناسنامه جدید باتاریخ تولدواقعی بوده است ،دادگاه بایدبه موضوع رسیدگی نماید


اگرخواسته خواهان ابطال شناسنامه باشدنتیجه قهری آن صدورشناسنامه نیز میباشد


چون شناسنامه مربوطه بعدازتاریخ فوت ادعایی برادروحتی بعدازتاریخ تولدخواهان صادرگردیده لذادرخواست ابطال آن قانونی نیست


تولددوبچه درفاصله بیست روزازیک مادربعید به نظرمی رسد و لذاابطال شناسنامه به این علت قانونی نیست


اگر مورد اجاره محل کسب وپیشه باشد مطالبه اجرت المثل برخلاف مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 میباشد


چنانچه مستاجرمنافع مورداجاره را به دیگری واگذارکند ومالک راضی به انتقال نباشدفقط مالک می توانددرخواست تخلیه نمایدودرمقابل تخلیه حق کسب ویاپیشه یاتجارت مستاجر را بپردازد و دیگرحقی برای مستاجراول متصورنیست


مستنددعوی بیع نامه تلقی نمی گرددوجزبه قراردادقابل حمل نیست


جمع دورابطه ناشی ازعقدرهن وعقداجاره ،محل تامل وتردیداست


حکم قانونی دایر بر اینکه پس ازانقضا مدت اجرت المثل به میزان اجرت المسمی باید پرداخت گرددبه فسخ اجاره و ادامه تصرف محل بعدازفسخ نمی تواندتسری داشته باشد


به لحاظ عدم صدورنظریه متعارف توسط کارشناسان ،اقتضاداشت دادگاه هیات دیگری رابه کارشناسی انتخاب ومراتب رابه آنان تفهیم می نمود


فروش سرقفلی مغازه بایدمستندبه اجاره نامه باشد تارابطه استیجاری بین مستاجرومالک برقرارگردد


دراثبات تعلق شناسنامه به غیرشهادت ، شهودکه غیرقاطع وغیرمنجزوبه نحوتردید بیان شده است موثردراثبات دعوی نمی باشد


ثبت واقعه فوت مستلزم رسیدگی کافی دادگاه بوده ونقص تحقیقات از موجبات فسخ دادنامه است


اگرخواسته صدورحکم به ابطال گواهی فوت وصدورگواهی فوت به تاریخ مقدم باشد،موضوع درصلاحیت دادگستری است


صلاحیت هیات حل اختلاف اداره ثبت ناظربه وقوع اشتباهات دراسنادسجلی سجلی بعدازامضاوقبل ازتسلیم می باشد