×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

انتخاب کارشناس بایستی به وسیله خوددادگاه بعمل آیدنه مدیردفتردادگاه


رد عقیده کارشناس به جای اخذ توضیح و یاتکمیل تحقیقات غیرقانونی است


اگرموضوع دعوی امرفنی بوده وقراررجوع بکارشناس به تشخیص خوددادگاه صدوریافته باشدعدول دادگاه ازقرارمزبور به استنادعدول طرفین ازاین امر صحیح نخواهدبود


درصورتی که نظرکارشناس مجمل باشددادگاه بایدازاوتوضیح بخواهدومعلوم نمایدکه مبنای نظراوچه بوده است


تعیین کارشناس که درغیاب طرف دعوی ازطریق قرعه انتخاب میشود باید بطرف دعوی اعلام گردد تا رد یا قبول اومعلوم شود


لزوم جلب نظر کارشناس در امور فنی


مطلق قرارسقوط دعوی ،قابل فرجا خواهی است


رای دادگاه استان مبنی بررفع اختلاف مابین محقق ثبت ودادگاه شهرستان ، حکم یاقراری نیست که قابل رسیدگی فرجامی باشد


حکم صادرازدادگاه بخش قبل ازسیرمرحله پژوهشی قابل فرجام نیست


ازحکم دادگاه شهرستان که خواسته دعوی ورسیدگی درحدود صلاحیت دادگاه بخش بوده بدون سیرمرحله پژوهشی نمی توان فرجام خواست


قرارمبنی برتوجه دعوی وارجاع امربه کارشناس مستقلاقابل فرجام خواهی نیست


قرارردایرادبه عدم صلاحیت دادرس قابل فرجام خواهی نیست


اگرمحکوم علیه برحکم غیابی اعتراض کرده باشددرخواست فرجامی ازآن حکم موردندارد


قرارردتقاضای اصلاح حکم ازقرارهای قابل شکایت فرجامی نیست


تصمیم دادگاه درزمینه اجباربه انجام تعهد یک نوع دستوراجرائی راجع به حکم اصل دعوی می باشد بنابراین قابل شکایت فرجامی نیست


رائی که دادگاه درمقام رفع اجمال وابهام حکم خودصادرمی کندقابل فرجامخواهی نیست


تصمیم دادگاه پژوهشی درزمینه فسخ رای بدوی وعودت پرونده به دادگاه بدوی قابل فرجام خواهی نیست


این جمله که از زندگی با چنین مردی به تنگ آمده در معنی مراتب نفرت خود راکه شرط صحت طلاق خلعی است اعلام می دارد


برای تشخیص اسقاط یاعدم اسقاط حق شفعه تحقیق ازشهودمعرفی شده ضروری است


تایید رای منقوض ازطرف دادگاه بی موردبوده است