×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

درمطالبه خسارت مربوط به حادثه رانندگی چنانچه مشخصات اتومبیل موردتصادف بامشخصات اتومبیل مالک مغایرت داشته باشددعوی محکوم به رد است


خواهان درمطالبه وجه ازدونفربایدمشخص نمایدازهریک ازخواندگان چه مبلغی راموردمطالبه قرارداده است


دردعوی مربوط به مطالبه خسارت ناشی ازتخریب ومطالبه اجرت المثل ایام تصرف دادگاه بایدتصرفات خوانده رادرموردتصرف احرازنماید


اگراجرت مربوط به انجام کاری کمترازمیزان واقعی موردحکم قرار گیرداین حکم نقض میشود


اگرخواهان برای اثبات دعوی خود به شهادت شهود وپرونده مطروحه در مرجع دیگری استنادنمایدبدون رسیدگی به موارد درخواست شده ازطرف خواهان صدورقرارابطال دادخواست موجه نیست


ورودخسارت محتاج به اثبات دردادگاه است


مطالبه هزینه های مربوط به اجرای حکم مال غیرمنقول ازنظرصلاحیت مربوط به دادگاه محل وقوع ملک نیست وملاک محل اقامت خوانده میباشد


مطالبه حق الوکاله وکیل جوازشرعی ندارد


درمطالبه حق الوکاله ازطرف وکیل ، دادگاه بایدضمن توصیف اعمالی که وکیل انجام داده است حق الزحمه آنهارانیزتعیین وموردحکم قرار دهد


درطرح دعوی ازطرف شرکت بایددادگاه باملاحظه اساسنامه شرکت احراز نمایدکه چه مقامی صالح به طرح شکایت است


مطالبه خسارت دادرسی جوازشرعی ندارد


عدم تکذیب خواسته کافی برای احرازضمان خوانده نیست


اگرحکم دادگاه برای بیش ازبهای خواسته صادرشده باشددراینصورت فسخ میگردد


اگر مساحت مورد معامله کمتر از میزان تعیین شده در قرارداد باشد در اینصورت خریدارحق فسخ قرارداد را دارد مگر اینکه طرفین بر مقدارکسری مساحت مصالحه نمایند


صدوریک فقره چک بلامحل نمی توانددلیل تاجربودن ونتیجتاورشکستگی تلقی شود


اگردرقراردادتنظیمی برای خیارشرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیاروهم بیع باطل است


اساسنامه شرکتهاعموما برای حفظ حقوق تمامی شرکابوجودآمده ولذاهرگونه اقدامی که مغایرمندرجات آن باشدتخلف محسوب است


استدلال دادگاه به خارج ازمهلت بودن نظریه داوران وباتوجه به امضاآن توسط اصحاب دعوی موجه نیست


رد درخواست مربوط به تعیین داور اختصاصی و داور مشترک


تشخیص اینکه موارداعلام شده ازسوی ذینفع میتواندازموضوعات مورداختلاف وارجاع به داوری باشدیانه باهیات داوری می باشد ودادگاه صرفا باید به انتخاب داورطرف ممتنع واحیانا سرداوروصدورداورنامه اقدام نماید