×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

چنانچه درقولنامه صریحا حق انصراف ازانجام معامله باوجه التزام پیش بینی باشداین شرط معتبراست


اعلان بطلان قراردادبدون اثبات خلاف قانون بودن آن موجه نیست


تشخیص اثرمنتج ازشرط وتطبیق آن باحکم قضیه به عهده دادگاه است


چنانچه هنگام انجام معامله خریداران نامعلوم باشند،معامله تحقق نخواهد یافت


باعدم ملاحظه اصول اسنادابرازشده وپرونده استنادی حکم صادره قانونی نیست


اگر از مستندات طرفین تحقق معامله احراز نشود این مستندات درحد قرارداد موضوع ماده 10 ق م بوده و دادگاه می بایست تعهدات هریک از دو طرف را مورد رسیدگی قرار دهد


اعطای وکالت بلاعزل خودمویداستحکام قولنامه می باشدوپس ازگذشت 11 سال استناد به شرط مندرج درقولنامه برای فسخ قرارداد درست نیست


صدورحکم برابطال معامله که آثارش بافسخ تفاوت داردموجه نیست


درحالی که معامله مستحق للغیربوده ویدخواهان متلقی ازمالک حقیقی نبوده وخسارات ناشی ازفعل خواهان بوده محکوم نمودن خوانده غیرقابل توجیه است


دردعوی ادخال یداثبات مالکیت خواهان هاضروری است


دادگاه قبل ازاظهارنظر نسبت به الزام به تنظیم سندبایدوقوع معامله را احراز نماید


قراردادبه لحاظ اینکه ثمن واقعی وجودنداشته و درآن تاریخ خواندگان قادربه تسلیم مبیع نبوده اندمتزلزل بوده وعقدبیع صحیح نبوده است


پس ازتوافق بایع ومشتری درمبیع وثمن عقدبه ایجاب وقبول واقع می شود


باتوجه به معرفی ورثه متوفی قبل ازدعوی طرفین صدورقراررددعوی فاقد مجوز قانونی است


چنانچه دادگاه اخذ توضیحاتی راازاصحاب دعوی لازم بداند میبایست موارداخذتوضیح رادرصورتمجلس دادگاه منعکس وسپس باانعکاس آن در اخطاریه دعوت دادرسی مراتب رابه طرفین ابلاغ نماید


درصورت سازش طرفین درخارج ازدادگاه باید گزارش اصلاحی صادرگرددو قرارسقوط دعوی غیرقانونی است


بیع به صورت کالی به کالی شرعاصحیح نمی باشد


وکیل بیش ازآنچه که دروکالتنامه تصریح شده است اختیاری برای اقدام ندارد


اگردرتاریخ تنظیم قولنامه وکیل وکالتنامه ای برای اعضاقولنامه نداشته باشد،قولنامه معتبرنیست


درخارج یاداخل کشوربودن موکل پس ازاحرازصحت سندمزبورهیچگونه تاثیری درصحت وسقم عقدوکالت ندارد