×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

درصورتی که رای دادگاه مورد اعتراض شخص ثالث قرارگیرد اجرای رای تا تعیین تکلیف دعوی اعتراض متوقف می گردد


دادگاه مکلف است به دلایل استنادی طرفین دعوی رسیدگی کندودرغیر اینصورت رای صادره فسخ می گردد


انجام معامله نسبت به موردرهن منوط به اجازه مرتهن است


دادگاه مکلف است که درخصوص شرط موجود درمستنددعوی و تاثیروعدم تاثیرآن نفیا یااثباتا اظهارنظرنماید


الزام فروشنده ملکی که دررهن بانک است باحفظ حقوق مرتهن بلامانع است


الزام فروشنده به تنظیم سندرسمی اعیانی ملکی که عرصه آن موقوفه است منعی ندارد


انحلال شرکت ملازمه باورشکستگی آن ندارد مدیرتصفیه شرکت به تنظیم سند رسمی معامله منع قانونی ندارد


اگرحدود مندرج درسندصلح و پرونده ثبتی مطابقت داشته باشدنمی توان گفت که موردمعامله مجهول است


اقاله بایدباتوافق طرفین صورت گیرد


التزام شی التزام به لوازم شی است


هیات موضوع ماده 147 قانون اصلاح و حذف موادی ازقانون ثبت اختیار الزام فروشنده به تنظیم سندرسمی موردمعامله رانداردبلکه رسیدگی به تقاضای خریداربرای احرازوقوع معامله است که دراینصورت اداره ثبت سند مالکیت صادرمی کند


وجودفاصله زمانی بین قولنامه وطرح دعوی ممکن است اماره وقرینه ای باشد براین ادعاکه هدف طرفین استقراض بوده وقصدمعامله نداشته اند


متعارف بودن امری درعرف وعادت به منزله ذکردرعقداست وفروشنده ملزم به تنظیم سندرسمی مال غیرمنقول است هرچنددرعقدتصریح نشده باشد


بانامشخص بودن مالک زمین مورددعوی ، حکم برمحکومیت خوانده به تنظیم سندموجه نیست


اگرمبیع منجزا مشخص نبوده وثمن نیزمعلوم نباشدحکم صادره غیرقانونی است


استدلال دادگاه برمنفسخ بودن معامله انجام شده برخلاف محتویات پرونده است


اگرازمستنددعوی وقوع یاتحقق بیع ویامصالحه مستفادنشود صدورحکم دایر برالزام به تنظیم سندغیرقانونی است


دعوی الزام به تنظیم سندرسمی معامله قبل ازتفکیک وافرازآن قابلیت استماع ندارد


درصورتی که موردمعامله دررهن باشددادگاه لازم است ازمرتهن در خصوص نحوه فک رهن استعلام نمایدوتکلیف وپرداخت ثمن رانیزمعین رانماید


باثبوت تخلف ، متخلف ملزم به تادیه وجه التزام است ونمی توان اورابه ایفای تعهد ملتزم نمود