×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

انحلال عقد واحد به عقود متعدد - هرگاه مورد معامله املاک متعددباشد


انحلال عقد واحد به عقود متعدد - اعتراض ثالث بعنوان مستفید ازحقوق تبصره دوم ماده 34 مکرر


سند نکاح نسبت به مهر غیر منقول سند عادی است - اعتراض زوجه بمزایده صداق خود بابت دین زوج - اجتماع امرونهی - ثبت صداق غیر منقول دردفتر اسنادرسمی پس ازطلاق


مهر غیر منقول وثبت آن - سند نکاح نسبت به مهر غیر منقول سند عادی است - ثبت صداق غیر منقول دردفتر اسنادرسمی پس ازطلاق


عدم ذکر نام خانوادگی مالک چون نام خانوادگی ندارد


ابراءقسمتی از طلب پس از صدور اجرائیه ونیم عشرآن - نیم عشر خسارت تاخیری که مورد ابراء واقع شده است


صدور اجرائیه علیه وکیل مدیونی که مالک وثیقه نیست - عدم صدور اجرائیه علیه موکل - عدم ابلاغ اجراییه یاابلاغ نادرست


شرط مخالف مقتضای ذات عقد - جوازاعراض ازرهن باوجود ذکر نکردن حق عدول


اعلان تغییر اقامتگاه بدون دلیل


شرط فروش تمام وثیقه برای مانده طلب ،باطل است


صدور سند مالکیت طبق سند صلحی که درآن ذکرپلاک نشده است


حق الثبت معاملاتی که بصورت اقراردرمیاورد - اقراربه انتقال - اقراربه مالکیت


اصلاح سند مالکیت بااسقاط عنوان مالک


ذکراوصاف متصالح درسندمالکیت بدون تحقق شرائط وقف ،مانع معامله متصالح نخواهدبودولی چنانچه سندمالکیت بعنوان وقف صادرشده باشد مرجع رسیدگی به اختلاف ،دادگاه صلاحیتداراست


شرط اعتبارسندرسمی عدم مخالفت آن باقانون است وشخصی که مدعی بی اعتباری سندرسمی است بایدبه دادگاه مراجعه نماید


تشخیص مالک ملک تقسیم شده - اختلاف درسهم الارث وثبت ملک بنام ورثه


حق الثبت معاملاتی که بصورت اقراردرمیاورد - تقسیم ارث به تساوی توسط ورثه - اختلاف درسهم الارث وثبت ملک بنام ورثه - اقراربه انتقال - اقرار به مالکیت


حق الثبت معاملاتی که بصورت اقراردرمیاورد - اقرار به انتقال - اقرار به مالکیت


اشتغال یقینی ،برائت یقینی میخواهد


صدور اجرائیه برطبق رای مصدق - معنی ماده 24 قانون مالک ومستاجر - بقااجاره پس ازانقضای مدت