×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

استصحاب مالکیت


عدول ازرهن در صورت عدم ذکر حق عدول جائز نیست - منع اعراض ازرهن درادارات ثبت - الجمع مهما امکن اولی من الطرح - الحاکم ولی الممتنع - عدول ازرهن درصورت عدم ذکر حق عدول جائز نیست


عدول ازرهن باذکر حق عدول درسند رهن ، جائزاست - منع اعراض ازرهن درادارات ثبت


عدول ازرهن باذکر حق عدول درسند رهن ، جائزاست


درصورت عدول از وثیقه سند بصورت ذمه ای قابل تعقیب است


درصورت عدول از وثیقه سند بصورت ذمه ای قابل تعقیب است


درخواست متعهد له راجع به خودداری ازابلاغ اجرائیه که مقارن روز ابلاغ ،ثبت دردفترشده است - استصحاب تاخر حادث - تعارض دو استصحاب


ابلاغ به مدیر شرکت که مدت مدیریت هیات مدیره سپری شده است


ابلاغ به آدرس واقعی که مغایرآدرس متن سنداست


عدم رعایت ماده 10 نظامنامه اجراء


درهرموقع که اجراثبت ازتوقف مدیون اطلاع پیداکردبایدعملیات اجرائی رامتوقف وپرونده وسوابق امررابه اداره تصفیه بفرستد


وصول اصل طلب توسط اداره تصفیه وتعقیب اجرائیه شرطی برای خسارت اعتراض اداره تصفیه بصدوراجرائیه خسارت تاخیربعدازدریافت اصل طلب طبق طبق مواد 24 و 36 قانون تصفیه


الزام بستانکاربه قبول ملک موردبازداشت باانطباق موردبه ماده 100نظامنامه اجراصحیح نبوده وبرخلاف مدلول ماده مزبوراست دراینصورت رای هیات تجدیدنظراجرائی صورت قانونی ندارد


ابلاغ اجرائیه به مدیون بدون ابلاغ آن به مالک وثیقه


درصورتی که شکایتی ازابلاغ نرسیده ادامه عملیات اجرائی اشکالی ندارد


علم بصدور اجرائیه کافی برای تحقق ابلاغ است - ابلاغ اوراق اجرائی به وراث متعهد


اصل طریقیت - علم بصدوراجرائیه کافی برای تحقق ابلاغ است


علم بصدوراجرائیه کافی برای تحقق ابلاغ است - اصل طریقیت


عمل به علم اجمالی درابلاغ به چند اقامتگاه - ابلاغ اجرائیه به چند اقامتگاه


اشتباه وتعارض دراسم وتاریخ روز مزایده - تعارض اسم روز مزایده باتاریخ آن