×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

جریان اجرائیه بطرفیت زوجه مدیون ودادستان شهرستان


اعتراض جدید درمرحله رسیدگی هیات تجدیدنظر اجرائی - اعتراض درموعد بادادن مدارک اعتراض درخارج ازموعد -


کم نوشتن مبلغ مزایده درآگهی


خسارت تاخیر زائد برصدی دوازده - جمع خسارت تاخیر وخسارت عدم انجام تعهد - جمع خسارت عدم انجام تعهد وخسارت تاخیر


درامورثبتی حکم نهائی متبع است - اجرا احکام دادگاههادرثبت ، باید مسبوق بصدور اجرائیه باشد - اصلاح اشتباه ثبت شرکت بحکم نهائی دادگاه


اعتراض به تخلیه مورد مزایده بدعوی استیجار با انقضا موعد سند رسمی اجاره - تخلیه مورد مزایده که ثالث ،مدعی استیجارآن است وموعد رسمی اجاره اجاره هم گذشته است


اعتراض بصدوراجرائیه توسط مستاجر - خسارت تاخیر اجاره بها


اجرائیه تخلیه ووجه التزام ومساله سرقفلی مورد تبصره یک ماده 23 قانون مالک ومستاجر


اگر تاریخ آگهی الصاقی باتاریخ انتشارآگهی مزایده فرق داشته باشد (مقارن نباشد) - پرداخت دین پس از دوماه از پایان عملیات اجرائی - رضای دائن باجراء ماده 112 درمورد دادن مبلغی ازطلب پس ازصدور اجرائیه - اعمال بیموردماده 112 محل برکن عملیات اجرائی نیست


اجراء حکم دادگاه برابطال سند مالکیت درحالی که محکوم علیه مورد حکم راباسند رسمی ثالث فروخته وسند رسمی دردادگاه ابطال نشده است


خسارت تاخیر صداق - سرقفلی


خسارت تاخیر پس از تاریخ مزایده


ارجاع صاحب سند موخر بدادگاه -- صدور سند مالکیت برطبق سند انتقال اجرائی معامله اول از دو معامله متعارض


ادامه عملیات اجرائی سند مقدم التاریخ از دوسند متعارض و ارجاع صاحب سند موخر بدادگاه - عدم ترسیم کروکی موقع تحدیدحدود


خسارت تاخیر درموردی که دین موضوع سند عین باشد - معامله باحق استرداد که ثمن آن ، عین است نه وجه


اعاده عملیات اجرائی سند رهنی که طبق مقررات سند ذمه ای جریان یافت


اعتراض ثالث بازداشت مال - مالک عرصه مالک مال منقول واقع درآن است - ادامه عملیات اجرائی سند مقدم التاریخ از دوسند متعارض و ارجاع صاحب سند موخر بدادگاه


دین عند المطالبه - شرط صدور اجرائیه سندذمه ای دین عندالمطالبه


توقیف منافع - حراج بدون توقیف مال


تعهد عدم انتقال ملک درمدت طولانی - تعهدات ضمن وصیت