×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.

انتقال ملک باسندعادی وتقاضای ثبت ناقل - انتقال ملک باسند عادی وقبول تقاضا از ناقل ونشر آگهی بنام او - تقاضای ثبت غیرمتصرف ( غیرمالک )


انتقال ملک باسند عادی وقبول تقاضا از ناقل ونشر آگهی بنام او - انتقال ملک باسندعادی وتقاضای ثبت ناقل - تقاضای ثبت غیرمتصرف ( غیرمالک )


تقاضای ثبت غیرمتصرف ( غیرمالک ) - انتقال ملک باسندعادی وتقاضای ثبت ناقل - انتقال ملک باسند عادی و قبول تقاضااز ناقل واقراررسمی ناقل به مالکیت منتقل الیه بدون جریان عملیات ثبتی


تقاضای ثبت غیرمتصرف (غیرمالک ) - ثبت ملک موکل بنام وکیل - ادامه عملیات ثبتی بنام ناقل - جریان عملیات ثبتی بنام وکیل باحذف عنوان وکالت واعاده آن


پذیرش تقاضای ثبت باستناد استشهاد وتصرف - تقاضای ثبت غیرمتصرف (غیرمالک )


دارنده سند مالکیت مستغنی از اعتراض است - فروش شارع متروکه - رسیدگی شوری پس ازانقضاء مواعد اعتراض باصل وحدود


ملکی که تحدیدحدود آن مقدم است مستغنی ازاعتراض است - دادنامه افراز دلیل مالکیت نیست - تبعیت از تحدید حدود مقدم - عدم ترسیم کروکی موقع تحدیدحدود


ابطال ثبت ملک ثبت شده - رسیدگی شوری پس ازانقضاء مواعد اعتراض باصل وحدود


اقراربعدم مالکیت قبلی خود باادعاءانتقال ملک به خود


اقراردرمقام انشاء - حق الثبت معاملاتی که بصورت اقراردرمیاورد - عدول ازوصیت بصورت اقرار


صدور سند مالکیت بنام ورثه - صدور سند مالکیت برطبق دادنامه


دعوی نفی وصیت ازطرف ورثه - دعوی بلامعارض - وصیتی که ورثه مدعی انتفاء آن شده اند


صدور سند مالکیت بنام ورثه - من ملک شیئا ملک الاقراربه - وصیت راجع به ثلث


اختلاف درسهم الارث وثبت ملک بنام ورثه


ثبت اعیان - عدم ذکر پلاک ونام برخی از متقاضیان درآگهی نوبتی - عدول ازرای دادگاه به داوری - ثبت مکرروابطال دومی درهیات نظارت - ابطال تقاضای ثبت توسط هیات نظارت


اقراربعدم مالکیت قبلی خود باادعاءانتقال ملک بخود


تحدیددرغیر تاریخی که برای تحدیدمعین شده بود - ابهام مدلول اظهارنامه واخذ به قدر متیقن - تقاضای ثبت مشتمل برموات وابطال تمام تقاضا - تحدیدحدود شامل برموات وابطال آن


تعارض درتصرف پیش از قبول تقاضای ثبت - ثبت مناطق عشائری


دعوی بلامعارض - ثبت مناطق عشائری


اختلاف بین اشخاص واداره ثبت درپذیرش تقاضا - توسعه معابر