×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

ارزش مدارک متقاضی


تصرفی که تشخیص اعتبار آن موکول به رسیدگی قضائی است - تعارض درتصرف پس از قبول تقاضای ثبت - تعارض درتصرف پس ازتحدیدحدود وانقضاءمواعداعتراض - احراز اعتبار تصرف مالک


تعارض درتصرف پس از قبول تقاضای ثبت - تعارض درتصرف پس ازتحدیدحدود وانقضاءمواعداعتراض - تقاضای ثبت مشتمل برمال خود ومال غیروابطال ثبت مال غیر


عدم تسری حکم به ثالث - تعارض درتصرف پیش از قبول تقاضای ثبت - تعارض گواهان دوطرف وترجیح بابنچاق


اصلاح سند مالکیت درصورت عدم اخلال به حقوق در اصلاح سند مالکیت بمنظورالحاق زمین مجاور به محدوده سند


ادامه عملیات ثبتی بنام ناقل - عدم ضم خلاصه معامله ملک ثبت نشده به پرونده


خلاصه معامله ناقص ومخالف باسند - تعارض سند مالکیت باسند انتقال مقدم


تعارض سند مالکیت با سند انتقال مقدم


اصلاح سندمالکیت معارض باسندرسمی انتقال مقدم التاریخ - تعارض سند مالکیت باسند رسمی مقدم التاریخ - سند رسمی دراصلاح سند مالکیت متبع است - تعارض سند مالکیت باسند صلح مقدم


نشرآگهی نوبتی درغیر تاریخ معین شده


تسامح عرفی


ابلاغ اجرائیه موکل بوکیل


اعتراض بصدور اجرائیه شرطی دوم درمورد وحدت بستانکاردوسند شرطی


شک درصدور سندانتقال اجرائی ازلحاظ مقدارموضوع سند - مزایده مجهول المالک درست است ؟


ید برعرصه مشاع ید براعیان منقول وغیرمنقول واقع درآن بقدرالحصه الحصه است


عدم ذکر صحیح شماره پلاک درآگهی


قبوض اقساطی که نزد وکیل معزول است ومطالبه وجه آن ازطرف موکل تاثیرعزل وکالت بلاعزل


قبوض اقساطی مشترک بین دوشریک وپرداخت سهم شریک که قبض درید او نیست


خسارت تاخیر در رهن از تاریخ ابلاغ اجرائیه حساب میشود


نیابت ثبت یک محل ازثبت محل دیگرورسیدگی باعتراض به عملیات اجرائی