×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

بااجرائیه سندرهنی اجرت المثل ازتاریخ انقضاءمدت تاروزمزایده به ماخذ اجرت المسمی براصل طلب ومتفرعات دیگرافزوده خواهدشدواین اجرت المثل جانشین خسارت تاخیرتادیه خواهدبود


باملاحظه وکالتنامه ،رسیدگی و تشخیص حقانیت وکیل احتیاج به اعمال نظر قضائی دارد


رسیدگی به شکایت ازدستور اجرا با دادگاه صلاحیتداراست


ضمان حسن انجام تعهد صدور اجرائیه درموارد ابهام سند و عدم تنجزآن


شرط ارادی مطلق - تبدیل تعهد


اجرائیه اجرت المثل - صدور اجرائیه اجرت المثل


صدور اجرائیه صداق اجرائیه انجام تعهد


اعلان انحلال شرکت درتاریخ قبل ازاعلان


صدور اجرائیه علیه بدهکاران تضامنی


اجرائیه تخلیه مورد رهن که باجاره داده شده است جمع بین وجه التزام واجراء تعهد


حکم تخلیه دادگاه بنفع ثالث وعلیه متقاضی اجرائیه تخلیه واجرت المثل


اقرار متقاضی ثبت بمالکیت غیر پس از انقضاء مواعداعتراض - رسیدگی شوری پس ازانقضاء مواعد اعتراض باصل وحدود


تعارض درمتن یک سند وتقدم محدوده


درخواست صدوراجرائیه اجاره بها بدون داشتن قبض اقساطی


ابلاغ اجرائیه به بعضی ازبدهکاران تضامنی وترتیب گرفتن وصول نیم عشر ازبدهکاران تضامنی


برای حفظ حقوق دولت درنیم عشر قید ساعت ابلاغ درابلاغ اجرائیه ابلاغ رای رئیس اجراء وهیات تجدیدنظربحسابداری ثبت برای حفظ حقوق دولت درنیم عشر


شک درتعلق نیم عشر بعلت شک درصحت ابلاغ


عدم تعلق نیم عشر درموردی که ابلاغ اجراییه پس از دادن دین شده وپرداخت آن بدفتر خانه واجراء اطلاع داده نشده است آثارقانونی تابع واقع است


اشتباه درتوصیف اجمالی ملک آثارقانونی تابع واقع است


علم به فساد ابلاغ ، مبطل ابلاغ صحیح نیست آثارقانونی تابع واقع است