×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

درخواست متعهد له راجع به خودداری ازابلاغ اجرائیه که پس ازابلاغ ، ثبت دردفترشده است اعتراض حسابداری ثبت به رای تجدیدنظراجرائی


ابلاغ اجرائیه به محجور جهل به فساد ابلاغ ، مصحح ابلاغ فساد نیست اخذ نیم عشر اجراییه ای که به محجور ابلاغ شده است آثارقانونی تابع واقع است


ابلاغ اجرائیه به ورشکسته نیابت اجراءثبت ازاداره تصفیه دراجراییه راجع به ورشکسته اخذ نیم عشر اسناد رسمی راجع به ورشکسته


صلاحیت ثبت درنیابت اجرایی نیابت اجراءثبت ازاداره تصفیه دراجراییه راجع به ورشکسته


ذکر مبلغ معین درآگهی حراج مضر به حراج نیست - ماهیت حراج - انتفاء قسمتی ازموضوع حراج پیش از صدور سند انتقال اجرایی - انحلال عقد واحد به عقود متعدد - جریان عملیات اجرائی علیه ورشکسته بطرفیت مدیرتصفیه


اشتباه درکمیت ملک مورد مزایده وکمیت طلب زیاد نوشتن مبلغ مزایده ومقدارملک شرطرسیدگی شوری به تخلفات اجرایی ، سبق شکایت ذینفع نیست


جمع شدن حقوق معوقه جنبه پس انداز ندارد تا یکجا قابل بازداشت باشد


قرارتوقیف عملیات اجرائی که قابل اجراءنیست - اعاده عملیات اجرائی پس ازصدور حکم بربطلان عملیات اجرایی - صدور حکم بطلان عملیات اجرائی پس ازصدور سند انتقال اجرایی


با ملاحظه صورت مجلس رسیدگی به وضعیت دارائی مدیون هرگاه درآمدبغیرازحقوق مدیون معرفی نشودرعایت ماده 66آئین نامه اجرا ضروری است


تقسیط برخلاف ماده 66نظامنامه


تقسیط دین به قسط واحد


تقسیط بعد از تقسیط


تحقیقات ازوضع مالی بدهکار تبعه خارجه - اصل یسار


صدوررای پس از سازش بدهکار وبستانکار مزایده مالی که معادل قیمت جزء مشاع آن درتامین دادگاه است


صلح باخیارمادام العمر اذا زال المانع عادالممنوع جائز بودن تخلف ازتعهد بادادن وجه التزام فرارازدین


باتوجه به جهاتی که درگزارش ذکرشده رای هیات تجدیدنظربرخلاف دوماده 33-66آئین نامه اجرااست وفسخ میشود


افزایش میزان قسط درتجدید نظر اجرائی بدون دلیل


تقسیط ، عمل اجرائی است


تقسیط ، عمل اجرائی است


دعوی فساد ابلاغ قانونی