×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

رعایت ماده 121آئین نامه اجراثبت درصورت لزوم منوط به تقاضای بستانکاراست


مبلغ مورد مطالبه ماخذ مزایده است


شرط فروش تمام وثیقه برای مانده طلب ، باطل است


اخطار منع معامله


ابهام حکم


روزنامه ناشر آگهی


اختلاف در صلاحیت بین شوری و دادگاه


عبارت توافق نامه کلی است وشامل حال وآینده میشود


اعتراض ثالث بازداشت مال


بقا اجاره پس از انقضای مدت - اجاره فضولی


تصرف قانونی ارزش مدارک متقاضی


در صورتی که دارنده سند مالکیت موضوع کردن قسمت مورد تجاوز را از ملک خود تقاضاکند و این درخواست خللی بحق دیگران وارد نکند اصلاح سند مالکیت بر طبق تقاضای وی اشکالی ندارد


صدور سند مالکیت بر طبق دادنامه


حق حبس پرداخت ثمن درجلسه مزایده


عملیات اجرائی علیه مدیون درماترک مورث او


اجرائیه واحد که هم شرطی وهم ذمه ای است


اجرائیه واحد که هم شرطی وهم ذمه ای است ضمان تضامنی ازبدهکار معاملات باحق استرداد


عدم مخالفت باقانون شرط اعتبارسندرسمی است تعارض سند مالکیت باسند بیع مقدم


اعتراض ثالث بازداشت مال


عدم صدوررای پس ازصدور سندانتقال اجرائی تعارض سند انتقال اجرائی باسند مالکیت