×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.

تعارض نقشه باسندخرید (وسندمالکیت ) ازحیث محدوده وطرز نشرآگهی مزایده


کم نوشتن وثیقه درآگهی بادرستی آگهی چون قسمتی ازوثیقه مال ثالث است - خیار تبعض صفقه


اجرائیه تخلیه مبیع که اضافه مساحت دارد


عملیات اجرائی در مورد ملک مشمول بند (ز) موردی ندارد


اشتباه در موعد اخطار ماده 113 مکرر اصلاحی نظامنامه اجرا


درصورتی که درآگهی نوبت اول حراج اشتباهی نبوده وآگهی صحیح انتشار یافته اشتباه آگهی نوبت دوم هم قبل ازروزحراج به وسیله آگهی دیگراصلاح شده باشداشتباه ازاین حیث موثربنظرنمی رسد


کم نوشتن وثیقه در نوبت دوم آگهی مزایده اصل طریقیت


نوشتن حق الوکاله درمبلغ مزایده


ذکراشتباهی بخش محل وقوع ملک - زیاد نوشتن مبلغ مزایده


زیاد نوشتن مبلغ مزایده


مزایده ملک متعلق حق عینی غیر


عدم رعایت حقوق ثالث درآگهی مزایده


شرط رسیدگی شوری به تخلفات اجرایی ، سبق شکایت ذینفع نیست


تعقیب اجرائیه شرطی و رهنی بصورت اجرائیه ذمه ای


ترتیب وصول نیم عشر


اعمال بی مورد ماده 112 نظامنامه مخل به رکن نیست


اقراربه دین موضوع اجرائیه پس از صدور اجرائیه مانع ابلاغ نیست


شک در استحقاق حق الوکاله


من ملک شیئا ملک الاقراربه صدور اجرائیه بدون استحقاق


منتفی کردن موضوع اجرائیه بتراضی و پرداخت نیم عشربتضامن