×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.

صدور اجراییه برای بعض اقساط طلب وفروش تمام وثیقه برای آن وصدور اجرائیه برای باقی اقساط درحالیکه وثیقه باقی نمانده است


وثیقه برای مال الاجاره


اعراض ازقسمتی از رهینه بادرخواست فروش باقی درقبال تمام طلب


شکایت قبل از موعد مانند شکایت درموعد است


پرداخت قسمتی ازطلب پس ازصدور اجرائیه


پرداخت قسمتی از طلب پس از صدور اجرائیه


پرداخت قسمتی ازطلب پس ازصدور اجرائیه


بعلت غیر قابل استفاده بودن بعدازتفکیک


رای شورای عالی ثبت - وکالت بلاعزل


وثیقه حسن انجام تعهد


پروانه وکالت دادگستری به کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و 5 سال سابقه خدمت قضائی داشته باشند داده میشود


اعتراض به تصمیم کانون وکلای دادگستری درعدم قبول اعطای پروانه وکالت بایددرمهلت قانونی بعمل آید


دردعوی غصب استرداد عین یا مثل یا قیمت مال مغصوب که بصورت یک دادخواست باشدقانونی است


اراضی واقع درمحدوده شهرهامشمول بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه نبوده وبهای آنهابایدپرداخت شود


حق سرقفلی مستاجر به عنوان ماترک متوفی قابل تقسیم نیست


رای هیئت 5 نفری موضوع ماده 19قانون توزیع عادلانه آب درموردتعیین میزان مصرف آب کشاورزی که برحسب ضرورت وبطورموقت انجام میگیرد قانونی است


صرف امضای ظهرسندتجاری موجب مسئولیت تضامنی ظهرنویس است


تاجرملزم بداشتن دفتر میباشد و مجردانکار وجود دفتراز وی مسموع نخواهد بود


دادگاه نمیتواند عذر طرف را که بازرگان معرفی شده به نداشتن دفاتر بپذیرد


در دعوی پیمانکار برعلیه کارفرما دایر براعلام غیرقانونی بودن اعمال ماده 46 شرایط عمومی پیمان ،دیوان عدالت اداری مجاز به اظهارنظر در مورد اقدام کارفرما میباشد