×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

ازباب رعایت قواعد تسبیب و لاضرر مطلق خسارات و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل قابل مطالبه است


ملکی که تفکیک نشده باشد از طریق دادگاه قابلیت صدور حکم بر الزام فروشنده به تنظیم سند را ندارد مگراینکه ازطرف خریدار تفکیک آن نیز تقاضاشده و مورد حکم قرارگرفته باشد


اگروکیل دادگستری بعد ازاجرای قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت هم عملا فعالیت وکالتیش درشهر دیگری متمرکز نموده باشداین عمل تخلف انتظامی محسوب است


چنانچه وکیل دادگستری به اتهام رشاء محکوم گردیده باشد محکومیت انتظامی نامبرده به شش ماه ممنوعیت ازشغل وکالت دادگستری قانونی است


فروش اموال غیرمنقول محجور بدون تصویب دادستان ، فضولی و غیرنافذ است


انحلال عقد واحد به عقود متعدد


شرط فروش تمام وثیقه برای مانده طلب ، باطل است


شرط فروش تمام وثیقه برای مانده طلب ،باطل است


اعمال بی مورد ماده 112 نظامنامه مخل به رکن عملیات اجرائی نیست (فک قسمتی ازوثیقه به نسبت مبلغ پرداخت شده وفروش باقی وثیقه برای باقی طلب )


در موارد اخلال برکن عملیات اجرائی پس از دو ماه رسیدگی میشودهرچندکه در موعدتبصره ماده 130شکایتی نشده باشد


درموردی که معامله به وکالت انجام گرفته باشد نیز باید صدور اجرائیه و عملیات اجرائی بطرفیت موکل باشد


در موردی که معامله به وکالت انجام گرفته باشد نیز باید صدور اجرائیه وعملیات اجرائی بطرفیت موکل باشد


ابلاغ اجرائیه ولی به مولی علیه او که مالک وثیقه است


شرط رسیدگی


شرط رسیدگی شوری به تخلفات اجرایی ،سبق شکایت ذینفع نیست


دادن قسمتی ازطلب پیش ازصدوراجرائیه و صدوراجرائیه برای تمام طلب


شرط رسیدگی شوری به تخلفات اجرایی ، سبق شکایت ذینفع نیست


بجای سه نوبت دونوبت آگهی شده است


فک قسمتی از وثیقه به نسبت مبلغ پرداخت شده و فروش باقی وثیقه برای باقی طلب - بین اصل و بهره در اجراء ماده 112 فرق نیست


بین اصل وبهره دراجراء ماده 112 فرق نیست (فک قسمتی ازوثیقه به نسبت مبلغ پرداخت شده وفروش باقی وثیقه برای باقی طلب )