×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

تقاضای ثبت وارث بنام مورث رسیدگی شوری پس ازانقضاء مواعد اعتراض باصل وحدود


سند معارض سوم که معارض باسند معارض دوم است ونحوه اخطار تعارض


ذکرمساحت دراخطارتعارض


تعارض مفروز بامشاع


تعارض درحقوق ارتفاقی


تفکیک اراضی موضوع دو سند مالکیت معارض ممنوع است فقدان صورت مجلس تحدید وپیداشدن آن اعتباراسنادمالکیت معارض درخارج ازمیزان موردتعارض تفکیک درخارج از میزان مورد تعارض دو سند جائز است


ملاک تشخیص تعارض ، مدلول اسناد مالکیت است


افراز قسمت خارج ازمورد تعارض دو سند مالکیت دردادگاه ابطال قسمتی ازسند مالکیت برای صدور سند مالکیت جدید


تاثیر دستورتملیک ملک ثبت نشده درحق ثالث متصرف


تسری حکم دادگاه به ثالث


صدور سند مالکیت طبق گزارش اصلاحی


با اینکه نسبت به کل اراضی موردتقاضای ثبت حسب گزارش موضوع در هیئت سه نفری جریان داردتشخیص اینکه یک قسمت ازآن اراضی که معترض در نتیجه اعتراض به ثبت بدست آورده است ازشمول بند(ز)خارج میشودیانه هیئت مزبورخواهدبود


لازمه ابطال تقاضای ثبت بطلان تحدیداست تقاضای ثبت غیرمتصرف ( غیرمالک )


گزارش اصلاحی دادگاه ثبت راازتجدید حدودبی نیازنمیکند


رسیدگی شوری پیش از ثبت دفتراملاک


گزارش اصلاحی دادگاه ثبت راازتجدید حدودبی نیازنمیکند


استناد به تصرف درخارج موضوع دادنامه


ملکی که قسمتی از آن صحیحا تحدیدوقسمتی از آن تحدیدنشده است شرطرسیدگی شوری به تخلفات اجرایی ، سبق شکایت ذینفع نیست باوجود دادنامه ،استشهاد وتصرف متقاضی بی اثراست


ثبت قنات


ثبت مفروز مخالف بامشاع