×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

بین متقاضی که سند عادی خرید دارد ومتصرف که سند عادی خریددارد رسیدگی باختلاف درمالکیت باوجود طرح دعوی دردادگاه


مالک عرصه ،مالک اعیان نیزمیباشد، مگراینکه خلاف آن ثابت شود


باازبین رفتن حدفاصل دو ملک که سند مالکیت دارند نمیتوان تفکیکی انجام داد ومتقاضی بایدازطریق دادگاه اقدام نماید


ثبت مکرر با تعدد پلاک


اشتباه دروثیقه درمتن اجرائیه مانع صحت ابلاغ اجرائیه نیست باتبدیل وثیقه سند رهن دین باقی است وابلاغ اجرائیه بمدیون سند رهن موجب استحقاق دولت نسبت به نیم عشراست تبدیل وثیقه مستلزم تبدیل دین نیست


عدم صدور رای پس از صدور سند انتقال اجرائی - انتقال اجرائی


عزل وکیل نسبت به عملیاتی که مشارالیه قبل ازعزل برطبق وکالتنامه انجام داده است تاثیری ندارد


مالک عرصه مالک اعیان است تعارض اسناد شرطی تعارض سندمالکیت باسندانتقال اجرائی واصلاح سندمالکیت سند رسمی دراصلاح سند مالکیت متبع است


ابلاغ اوراق اجرائی به ادارات رسمی عدم رعایت ماده 10 نظامنامه اجراء


درصورت معین نبودن محل اقامت ورثه مدیون اقدام درحدودماده 12 آئین نامه اجرائی وهم چنین تبعیت از روز انتشارروزنامه اشکالی ندارد


اقسام کفالت


درصورتی که موتور منصوب در بنا باشد غیرمنقول است و بازداشت آن موجب بازداشت منافع نیست


اعتراض ثالث بازداشت مال ید برعرصه ید برمال منقول واقع درآن است


حقوق راجع به شخصیت شرط عدم ازدواج باشخص معین شک درصدور اجرائیه وجه التزام وجه التزام تخلف ازشرط عدم ازدواج


باپرداخت طلب پس ازمزایده وپیش ازحراج ،حق حراج تعلق نمیگیرد


اخطار ماده 101آئین نامه اجرا ثبت برای یک مرتبه است ، اگر مال معرفی شده طوری نیست که بتوان بافروش آن ،طلب بستانکارراپرداخت نمود همان مال بازداشت شده به معرض حراج گذارده خواهد شد


فرمهای ضمانت نامه های تیپ - مصوب هیات عامل برنامه


بخشنامه مربوط به اجرای آئین نامه های تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران


تصویب نامه های مربوط به اصلاح آئیننامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران و الحاق موادی به آن


تصویب نامه روش تعیین برندگان مناقصات بین المللی از محل اعتبارات وام بانک جهانی یا سایر مؤسسات اعتباری بین المللی