×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

بخشنامه تکمیلی در مورد پرداخت وجوه بصورت وام


بخشنامه در مورد پرداخت وجوه بصورت وام


بخشنامه در مورد کسور ریال


قانون تمدید مهلت مقرر در قانون اصلاح تبصره 2 ماده 73 قانون محاسبات عمومی


تبصره های ثابت مربوط به مقررات مالی از قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور


آئین نامه استانداردهای اجرائی طرحهای عمرانی


الحاقیه فهرست انواع هزینه های مستمر


شرح مواد هزینه بودجه عمومی دولت (عادی و عمرانی)


شرایط عمومی پیمان


پیمان


قرارداد نمونه خرید خارجی


مقرراتی از قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته های پزشکی


آئین نامه طرز اداره بانک و نحوه الغاء اجازه تأسیس بانک


قانون پولی و بانکی کشور


تبصره یک ماده 112 نظامنامه


تفکیک ملکی که سندمالکیت داردولی درتمام یابعض موضوع سندعملیات ثبتی مطلقا اعمال نشده است


اجرا احکام دادگاههادرثبت باید مسبوق بصدور اجرائیه باشد تعارض سندمالکیت واصلاح سنداول دراداره ثبت برطبق حکم دادگاه دادنامه دراصلاح سند مالکیت متبع است


زیاد نوشتن مبلغ مزایده ومقدارملک فک قسمتی ازوثیقه به تراضی


منتفی کردن موضوع اجرائیه بتراضی و پرداخت نیم عشربتضامن حق حراج بعهده بدهکاراست فاصله ایجاب وقبول اقاله مزایده


تعهد ضمن طلاق و رجوع در عده - تبدیل تعهد